Podczas pierwszego posiedzenia zarząd województwa śląskiego dokonał podziału kompetencji. Wiadomo już, kto za co odpowiada.

Zgodnie z przyjętą w środę pierwszą uchwałą nowego zarządu województwa śląskiego marszałek Jakub Chełstowski będzie kierował m.in. kulturą, komunikacją społeczną oraz nadzorem właścicielskim nad podległymi spółkami prawa handlowego. Należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie województwa marszałek, prócz kierowania sprawami województwa, jest reprezentantem regionu.

Natomiast wicemarszałek, Wojciech Kałuża, który otrzymał to stanowisko po swoim niespodziewanym przejściu z Nowoczesnej do klubu PiS, będzie odpowiedzialny za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zajmować się będzie także gospodarką, turystyką oraz sportem.

Z kolei pieczę nad rozwojem zdrowia oraz polityką społeczną, a także geodezją i gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym, a także biuro ds. planowania przestrzennego przejmie drugi z wicemarszałków, pochodzący z Jaworzna Dariusz Starzycki.

Członek zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała będzie odpowiedzialna za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do jej kompetencji należeć będzie także ochrona środowiska oraz inwestycje.

Z kolei Michał Woś, członek zarządu województwa śląskiego kierować będzie komunikacją i transportem, edukacją i nauką oraz rozwojem terenów wiejskich.

Skarbnik województwa śląskiego nadzorować będzie pracę wydziałów finansowego i księgowego, a sekretarz wydziałów organizacyjnego-nadzorowanego przez dyrektora urzędu, zamówień publicznych oraz kancelarii sejmiku.