Wyprawka szkolna czeka na uczniów. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przypomina, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych.

Sierpień to jeden z trudniejszych okresów dla portfeli rodziców. Obok książek trzeba zaopatrzyć się w zeszyty, piórniki, plecaki i inne szkolne przybory. Z pomocą przychodzi rządowy projekt „Wyprawka szkolna”, dzięki któremu rodzice ubiegać się mogą o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych.

Program „Wyprawka szkolna” realizowany jest już od 15 lat. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników.

W nadchodzącym roku szkolnym, pomoc w postaci dofinansowania zakupu podręczników jest adresowana do uczniów niepełnosprawnych, którzy będą uczęszczać do szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

– Pomoc w zakupie podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub do kształcenia w zawodach, jest udzielana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – informują urzędnicy z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać dofinansowanie na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Wnioski można składać do 7 września.

Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu i jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dofinansowanie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.