Już wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. Wyjątkowo w tym roku bez uroczystych akademii i apeli, a jedynie w formie spotkań w salach z wychowawcami klas. Co jeszcze się zmieni?

1 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021, który może okazać się trudny zarówno dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów placówek. Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny dopiero kilka dni temu przedstawili wytyczne, które przekazane zostały do szkół.

– Przygotowaliśmy wytyczne dotyczące sposobu przygotowania placówek do pracy od 1 września, spoty, komunikaty. Odpowiadamy na bieżąco na pytania na stronie i komunikujemy się w mediach społecznościowych – podkreśla Dariusz Piontkowski, minister edukacji.

Problemy organizacyjne

Niestety, wciąż problematyczne są mało konkretne wytyczne GIS z 25 sierpnia br. (zmienione na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego) o zachowaniu dystansu społecznego, wymaganych powierzchniach pomieszczeń, z częstymi sformułowaniami „w miarę możliwości” i „zaleca się”.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli obarczeni zostali ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz pracowników. Kwestie organizacyjne pracy jednostek wymagają nakładu sił i środków, których koszt poniesie samorząd.

Powrót dzieci do szkół

Ostatecznie przygotowano szczegółowe procedury postępowania oraz wytyczne dotyczące pracy szkół w warunkach epidemii. Warto jednak podkreślić, że poszczególne jednostki przyjęły różne rozwiązania dostosowując je do panujących w nich warunków lokalowych oraz ilości dzieci. Część działań jest jednak wspólna dla wszystkich placówek.

Poza opracowaniem wymaganych procedur bezpieczeństwa, takich jak: wyposażenie placówek w środki dezynfekcyjne oraz myjące, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy) dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, pozyskanie z Ministerstwa Zdrowia automatów do dezynfekcji rąk z zapasem płynu dezynfekującego, ustalono także nowe zasady pobytu uczniów w szkole/przedszkolu.

W myśl nowych zasad, do placówek oświatowych będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.

Osoby przyprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada jedno dziecko – jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania dystansu. Osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Ponadto, zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły – oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć. Jednocześnie władze samorządowe rekomendują jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy.Dodatkowo zaleca się zajmowanie na stałe przydzielonych uczniom miejsc, wyznaczenie izolatoriów, opracowanie harmonogramów spożywania posiłków w odrębnych grupach oraz świetlic w zależności od ilości zgłoszeń uczniów.

Wśród zaleceń znalazło się także: wyposażenie placówek w termometry bezdotykowe służące pomiarowi temperatury przy wejściu do budynków, a w placówkach przedszkolnych dodatkowo zakup myjek parowych ułatwiających dezynfekcję sprzętów, zabawek oraz mebli, usunięcie z sal przedmiotów, sprzętów oraz zabawek trudnych do zdezynfekowania, w tym dywanów, firan, lambrekinów i dekoracji.