Od kilku już miesięcy w Sławkowie prowadzone są prace związane ze zmianą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jest to związane z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Zmiany w sławkowskim systemie gospodarki odpadami wynikają w znaczącej mierze z wejścia w życie 6 września zmian w ustawie o odpadach, wprowadzonych przez polski parlament. Jedną ze zmian jest wprowadzenie zróżnicowania stawek opłat za odpady posegregowane i niesegregowane. Osoby, które nie segregują śmieci zapłacą nawet cztery razy więcej niż te, które to robią.

Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy, która będzie zobligowana wymierzyć opłatę podwyższoną.

Aby temu zapobiec w Sławkowie prowadzone są prace związane ze zmianą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mają one na celu wypracowanie modelu, który z jednej strony ma pozwolić na podniesienie efektywności gospodarki odpadami w Sławkowie, a z drugiej strony dostosować go do nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Jak przyznają włodarze miasta obecny system nie jest systemem w pełni szczelnym.

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałą nowy regulamin utrzymania czystości i porządku, którego głównym założeniem jest wprowadzenie na terenie Sławkowa indywidualnego systemu odbioru odpadów. Na terenie miasta, prawdopodobnie w I kwartale 2020 roku zostaną zlikwidowane wszystkie ogólnodostępne stanowiska kontenerowe.

Obecnie działający w Sławkowie system zbiorczego gromadzenia odpadów w obrębie stanowisk kontenerowych zostanie przekształcony w system indywidualny, w ramach którego mieszkańcy będą gromadzić odpady do pojemników znajdujących się na terenie poszczególnych nieruchomości.

W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów każda nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej zostanie wyposażona w pojemnik na zmieszane odpady komunalne, jak i worki do selekcji. Wielkość pojemników będzie dostosowana do liczby mieszkańców w danym budynku.

Z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywać będzie się co 2 tygodnie, odpadów segregowanych raz na miesiąc. W zabudowie wielorodzinnej dostosowany będzie do realnych potrzeb mieszkańców, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. W sezonie wiosenno-letnim częstotliwość odbioru bioodpadów następować będzie co 2 tygodnie.

Podobny obowiązek będzie ciążył na zarządcach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy przepisami prawa krajowego są zobligowani do budowy i utrzymania miejsc gromadzenia odpadów przeznaczonych dla najemców czy właścicieli poszczególnych lokali.

– Wskazanym jest, aby wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe wydzieliły na swoim terenie miejsca, w których wybudują specjalne, najlepiej zamykane boksy, gdzie w określonych pojemnikach mieszkańcy będą gromadzić odpady. Pozwoli to na ograniczenie zjawiska podrzucania odpadów, uskuteczni segregację, jak i poprawi estetykę otoczenia – mówią przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sławkowie.

Ponadto, rozszerzona będzie formuła usług świadczonych przez GPZON, który po wprowadzeniu zmiany systemu stanie się Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), gdzie będzie można również przekazać odpady zbierane selektywnie (frakcje PMTS), ale i także odpady wielkogabarytowe.

Nie zmieni się sposób ponoszenia opłat za odpady. Właściciele nieruchomości nadal będą wnosić opłatę na rzecz gminy na podstawie składanych deklaracji. Nadal opłata będzie uiszczana co miesiąc, a jej wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.