W poniedziałek, 28 października rusza nabór wniosków projektowych do budżetu obywatelskiego na 2020 rok w Czeladzi.

W Czeladzi rusza piąta edycja budżetu obywatelskiego. Od poniedziałku, 28 października można składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego. W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono dokładnie 711 954,97 złotych. Zwycięskie projekty zostaną przekazane do realizacji w 2020 roku.

– Zachęcam do składania ciekawych projektów, niech nasze miasto będzie coraz piękniejsze – zachęca Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi. – Dotychczas Czeladź zmieniała się nie tylko w skutek działań włodarzy, ale również z inicjatywy mieszkańców. Powstały w naszym mieście m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, a nawet boisko wielofunkcyjne – dodaje.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania, należące do zadań własnych gminy, m. in. w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, np. budowa, rozbudowa lub remont dróg, chodników, elementów architektury, stanowiących własność miasta, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wśród proponowanych działań mogą być także działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Propozycje zadań należy zgłaszać w terminie od 28 października do 18 listopada na formularzu osobiście w Urzędzie Miasta Czeladź, przy ul. Katowickiej 45, w godzinach pracy urzędu, listownie pod adres czeladzkiego magistratu (z dopiskiem: Budżet Obywatelski), a także pocztą elektroniczną (obywatelski@um.czeladz.pl).

W listopadzie odbędzie się weryfikacja rzeczowa i finansowa zgłoszonych projektów, następnie będzie można na nie głosować. Zwycięski projekt mieszkańcy poznają w grudniu.