W Siewierzu rozpoczęła się budowa parku miejskiego. Zakres prac jest ogromny.

Na obszarze przyszłego Parku Miejskiego w Siewierzu rozpoczęły się prace mające na celu przygotowanie terenu do realizacji inwestycji. – Obecnie trwa wytyczanie ciągów komunikacyjnych oraz wycinka kolidujących z inwestycją drzew – informują tamtejsi urzędnicy.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury, a szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu, na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

– Głównym celem zadania jest ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji, wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców – mówi Zdzisław Banaś, burmistrz Siewierza.

Zakres prac jest ogromny. W ramach inwestycji planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżek pieszych wraz z 2 kładkami dla pieszych nad rowem Jordan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy dydaktycznej, innych placów i nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia, zieleni i obiektów małej architektury oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

– Ośrodek ten stanowić będzie teren z nawierzchni utwardzonych w formie ścieżek pieszych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej oraz z nawierzchni trawiastych, na którym m.in. zamontowane będą tablice z grami plenerowymi, urządzenia edukacyjne, wykonane zostaną nasadzenia oraz wybudowana będzie niezbędna mała architektura – wymienia burmistrz Banaś.

Koszt inwestycji szacowany jest na prawie 3,8 mln zł, z czego dofinansowanie z środków unijnych wynosi 85 proc. wydatków.