Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. O świadczenie mogą wnioskować rodzice, gdy z powodu COVID-19 będzie zamknięty żłobek, przedszkole, szkoła, klub dziecięcy lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko.

Zgodnie z nowymi regulacjami rządu, od poniedziałku do 29 listopada, uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego pracują stacjonarnie.

Kto może skorzystać z zasiłku?

Jednak rodzice lub opiekunowie dzieci w przedszkolach i żłobkach także mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, gdy z powodu COVID-19 będzie zamknięty żłobek, przedszkole, szkoła, klub dziecięcy lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko.

Z zasiłku można również skorzystać w przypadku, gdy konkretna placówka jest czynna, ale nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19, na przykład gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie.

Ponadto, do zasiłku uprawnieni są rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. W tym przypadku chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, na przykład ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych. Na tym nie zamyka się krąg osób, które mają prawo wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, bo przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19.

Potrzebne oświadczenie

Rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej).

„Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego” o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

O czym powinien pamiętać rodzic wnioskujący o świadczenie? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę, na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję
o pozostawieniu dziecka w domu.

Warto również pamiętać, że dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.