Od poniedziałku, 9 listopada zamknięte zostają wszystkie szkoły, a uczniowie przechodzą na tryb zdalny. Ma to pomóc w walce ze stale rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem.

W związku ze stanem epidemii i wzrastającym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem – decyzją rządu – od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, do 29 listopada 2020 roku, będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Zajęcia stacjonarne w przedszkolach i żłobkach

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobkach pozostaje bez zmian. Aktualne przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku szkoły podstawowe – na życzenie rodziców – mogą zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O potrzebie skorzystania z tej formy opieki rodzic powinien poinformować dyrektora szkoły w dniu poprzedzającym udział dziecka w zajęciach świetlicowych.

Konsultacje dla ósmoklasistów

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół podstawowych mogą umożliwić uczniom klas ósmych udział – na terenie szkoły – w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Zawody te są kierowane do wąskiej grupy wybitnie uzdolnionej młodzieży, dlatego też nie ma zagrożenia przebywania w jednym momencie w szkole dużej grupy uczniów. Da to szansę tym uczniom na rozwijanie ich potencjału i szczególnych umiejętności związanych z danym konkursem, turniejem lub olimpiadą.

Zasiłek dla rodziców

W związku z zaistniałą sytuacją, rząd zdecydował się przywrócić dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.

Będzie on przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne, niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19 lub ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie: rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znaczny lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Wsparcie dla nauczycieli

Rząd zdecydował także o wparciu dla nauczycieli. Najpóźniej do końca grudnia nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Na ten cel zostanie przeznaczonych ok. 300 mln zł dodatkowych środków.

– Mechanizm refundacji kosztów będzie bardzo prosty. Nauczyciel złoży dyrektorowi placówki wniosek wraz z imiennym dowodem zakupu. Na tej podstawie najpóźniej do końca roku nauczyciel otrzyma dofinansowanie w wysokości kwoty wynikającej z faktur za sprzęt do kwoty 500 zł. Pieniądze z budżetu państwa przekażemy samorządom, a one wypłacą je nauczycielom – tłumaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej.