Od 4 stycznia 2022 roku można ubiegać się o dodatek osłonowy, który stanowi kluczowy element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Świadczenie ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Kto otrzyma wsparcie?

Dodatek osłonowy to wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności. Otrzyma go blisko 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł dla 2-3 osobowego,
  • 850 zł dla 4-5 osobowego,
  • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

Złotówka za złotówkę

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Złóż wniosek

Wnioski można składać w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego), czy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.