W Zawierciu powstały, pierwsze w mieście, mieszkania wspomagane i wspierane. W tym samym budynku znajduje się także Klub Seniora.

Budynek przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu przeszedł gruntowną metamorfozę, dzięki której możliwe było uruchomienie pierwszych mieszkań wspomaganych i wspieranych. – Są to pierwsze tego typu lokale mieszkalne w naszym mieście. Powstały one dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Pozyskał je Urząd Miasta i wyniosło ono blisko 3 mln złotych. Całkowity zaś koszt rewitalizacji budynków i przystosowanie ich pod mieszkania chronione wynosił 5 mln złotych – podkreślają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Mieszkalnictwo wspomagane jest to forma usług społecznych kierowanych do osób wymagających wsparcia, by móc prowadzić niezależne życie w społeczności lokalnej, w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną, seniorów, osób opuszczających zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub osób bezdomnych. Obecnie z nowo utworzonych mieszkań korzysta 12 osób.

– Ponadto ważnym celem jest kontynuowanie procesu rehabilitacji społecznej, ekonomicznej oraz uniknięcie wykluczenia społecznego, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, samoobsługi, codziennych sprawności – wyjaśniają pracownicy zawierciańskiego MOPS-u. – Zatem usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym/wspieranym, poza ukierunkowaniem na poprawę jakości życia, powinny również uwzględniać poprawę (lub utrzymanie) obecnego stanu psychofizycznego, przy jednoczesnym możliwie niezależnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności – dodają.

Warto również podkreślić, że w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22 otwarto Klub Seniora. Remont i rewitalizacja kamienicy zostały przeprowadzony w ramach projektu „Rewitalizacja Zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu.