Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem, do 9 stycznia ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych oraz szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego. 10 stycznia do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.

Bezpieczny powrót do nauki

Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin.

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów,
  • stosowanie się do wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Ponadto należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Jako pierwsi, już 17 stycznia, odpoczynek rozpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura ferii rozpocznie się 14 lutego i obejmie dzieci i młodzież z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.