7 października rusza głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 10 propozycji.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, władze Siewierza zdecydowały się na wdrożenie budżetu obywatelskiego, który będzie wynosił 3% proc. dochodów własnych gminy wykonanych za poprzedni rok budżetowy, co w przypadku budżetu obywatelskiego na 2020 rok wyniesie około 500 tys. złotych.

Mieszkańcy zgłosili 18 propozycji, po weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 10 projektów, na które mieszkańcy głosować będą mogli w dniach 7-23 października. Wybrany projekt zostanie zrealizowany w 2020 roku.

10 projektów do wyboru

Do wyboru mieszkańcy mają: budowę czterech samoobsługowych stacji naprawy rowerów, budowę edukacyjnego placu zabaw ze ścieżkami zdrowia, zadaszonym miejscem odpoczynku i monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych, budowę tężni solankowej, montaż budek lęgowych dla jerzyków, wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole podstawowej Nr 2 w Siewierzu, zagospodarowanie skwerku przy przystanku autobusowym na Osiedlu Zachód/Jezioro, zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą, ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw, zagospodarowanie zieleńca na Rynku w Siewierzu, zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów automatycznych na terenie gminy Siewierz oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń w remizie OSP Siewierz do celów edukacji:przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, potrzeb OSP.

Jak głosować?

Mieszkańcy mogą zagłosować poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz lub przez oddanie głosu drogą elektroniczną z wykorzystaniem interaktywnego formularza do głosowania, dostępnego na stronie miasta.

Każdy mieszkaniec gminy może głosować jeden raz i oddać jeden głos na wybrane zadanie. W przypadku głosowania drogą elektroniczną, należy podać w formularzu numer telefonu komórkowego, aby bezpłatnie otrzymać kod, służący potwierdzeniu udziału w głosowaniu.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok wybranego zadania. Za znak „X”uważa się dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. Za głos ważny uznaje się kartę, na której postawiono znak „X” w kratce obok jednego zadania. Za głos nieważny uznaje się kartę, na której postawiono znak „X” w kratce obok kilku zadań lub nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce oraz karty całkowicie przekreślone i podarte.

Do realizacji zostaną wybrane te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego. W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy zadań rekomendowanych do realizacji nie będą wystarczające, zostanie uwzględnione pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.