Za nami inauguracyjne spotkanie z mieszkańcami w ramach projektu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!”, który skierowany jest do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku.

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, utworzenie sieci współpracy oraz zbudowanie struktur wspierających rozwiązanie lokalnych problemów, w efekcie czego zwiększy się potencjał zawodowy jak i społeczny uczestników projektu oraz środowiska lokalnego.

Spotkanie inauguracyjne było sygnałem do powrotu do normalności, wyjścia z systemu online i pokazało, że mieszkańcy oczekują kontaktów społecznych, chcą się spotykać i dzielić się aktywnością. – Tak długa izolacja od społeczeństwa nie jest dobra dla nikogo, źle wpływa na psychikę i ogólną kondycję organizmu – zauważył jeden z uczestników wydarzenia.

Aktywne centrum

W ramach projektu organizowane będą m.in. warsztaty aktywizacyjne, edukacyjne, psychologiczne, grupy wsparcia, grupy rozwojowe, konsultacje psychologiczne, porady prawne, kursy języka angielskiego oraz podstaw obsługi komputera, zajęcia fitness i aerobik, trening kompetencji społecznych, treningi umiejętności wychowawczych, indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe (w tym: stypendia, refundacje za koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 i osobą zależną oraz koszty dojazdu na staże/szkolenia) oraz indywidualny coaching zawodowy.

Ponadto działać będą: punkt wolontariatu, klub aktywnego mieszkańca oraz klub rodzin z dziećmi. Wszystkie te działania mają na celu tworzenie aktywnej, zintegrowanej społeczności pozostającej w stałym dialogu obywatelskim realizującym lokalne inicjatywy.

Program aktywności lokalnej

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. Najbliższe inicjatywy, które wypracowali mieszkańcy to m.in.: akademia ogrodnika, czyli ukwiecanie przydomowych ogródków i balkonów, akcje sprzątania okolicy, wypracowanie partnerstw lokalnych których jedną z konsekwencji jest wspólna realizacja określonych działań.

– Takim przykładem jest współpraca z Teatrem Zagłębia jako swoistej instytucji kultury wpisującej się w partnerstwo środowiskowe. Zajęcia z pedagogiki teatru wraz z aktywnym zaangażowaniem uczestników projektu. Takie działania mają za zadanie jednoczyć całą społeczność, mogą przywrócić relacje, więzi, odnowić je, wzmocnić identyfikację jednostki, poczucie tożsamości oraz zaufanie. Działania rewitalizujące, angażujące w przestrzeń społeczną teatr, stanowią swoistą metodę pracy ze społecznością lokalną, zwłaszcza w środowiskach, które cechuje opieszałość, brak odpowiedzialności i umiejętności oraz chęci zmiany własnego życia – tłumaczą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.