Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sławkowie radni udzielili burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

Radni udzielili również burmistrzowi wotum zaufania. Zgodnie z przepisami kwestia wotum zaufania rozpatrywana jest przez radę gminy każdego roku, łącznie z absolutorium.

– Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i tak pozytywną ocenę tego, co wydarzyło się w mieście w ubiegłym roku. Absolutorium i wotum zaufania jest dla mnie wyrazem uznania dla pracy całego zespołu. Trzeba podkreślić, że rok 2020 nie był czasem łatwym dla nikogo, w tym również dla samorządów. Mimo tego zrealizowaliśmy wiele ważnych dla mieszkańców naszego miasta zadań – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Raport o stanie gminy to dokument opracowywany przez władze samorządowe od trzech lat. Stanowi on syntetyczne podsumowanie działalności organu wykonawczego w poprzednim roku kalendarzowym, w tym w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.