W ostatnim czasie mieszkańcy Sławkowa zwracają uwagę na prowadzoną na terenach leśnych wycinkę drzew. Czy mają powód do niepokoju?

Na terenie miasta zdecydowana większość lasów zarządzania jest przez Lasy Państwowe i Wspólnotę Leśną. To te podmioty są odpowiedzialne za prowadzone prace i to do nich należy zwracać się ze wszelkimi wątpliwościami w tej materii. Nadzór nad gospodarką leśną na terenie powiatu sprawuje starosta będziński. Dodatkowo informacje o tym, kto zarządza interesującym nas fragmentem lasu dostępne są w Banku Danych o Lasach.

Dlaczego prowadzone są wycinki drzew?

Społeczeństwo przyzwyczajone jest do faktu, iż lasy w Polsce są w większości ogólnodostępne (lasy publiczne to 82 proc. polskich lasów). Trudno zatem czasem zrozumieć, dlaczego często odwiedzane miejsca wypoczynku na łonie natury czy ulubione miejsca pełne grzybów w pewnym momencie zostają wycięte.

Jak przekonują leśnicy to naturalna kolej rzeczy, bowiem w większości przypadków, aby las mógł trwać, a następne pokolenia ludzi mogły z niego korzystać, leśnicy muszą prowadzić racjonalną gospodarkę leśną. Poszczególne fragmenty lasu wycinane są w oparciu o plan urządzenia lasu, który to dokument narzuca maksymalną ilość drewna do pozyskania na każdy rok.

Ilość ta wyliczana jest na podstawie szacunków przyrostu drewna na pniu, czyli ilości drewna, jaka jest w stanie „odrosnąć” w danym okresie. W polskich lasach wycina się co roku około 55 proc. przyrostu rocznego, dlatego zasoby drzewne kraju wciąż rosną. Ma to ogromne znaczenie dla przyrody, klimatu, gospodarki wodnej, a w szczególności dla trwałości lasu. Dla porównania w innych krajach Europy wycina się 70-80 proc. tego, co przyrasta, w Szwajcarii nawet prawie 100 proc.

Cele i zasady

Praktycznie we wszystkich lasach (z wyjątkami np. dotyczącymi stref ochrony ścisłej w Parkach Narodowych) prowadzi się prace leśne, a więc tak zwaną gospodarkę leśną. Cele i zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej określone zostały w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, natomiast we wspólnotach leśnych na podstawie uproszczonych planów urządzania lasów, sporządzanych na okresy 10 lat. Wykonują je specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Plany urządzenia lasu nadleśnictw, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Klimatu i Środowiska, natomiast uproszczone plany urządzania lasu sporządzane dla wspólnot leśnych są zatwierdzane przez wojewodę. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Przygotowanie planu urządzania lasu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Dane kontaktowe do podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie Sławkowa:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów
ul. Oświęcimska 31
32-500 Chrzanów
tel.: 32 623 23 40
fax: 32 623 41 54
chrzanow@katowice.lasy.gov.pl

Wspólnota Leśna Sławków
ul. Niwa 44
41-260 Sławków
tel.: 32 293 10 08; 607 792 020
wls44@interia.pl

Starostwo Powiatowe w Będzinie – Wydział Środowiska i Leśnictwa
ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin
tel.: 32 368 07 77, 32 368 07 76
fax: 32 368 07 77
wos@powiat.bedzin.pl