Trwa realizacja uchwały intencyjnej w sprawie połączenia Szkół Podstawowych nr 9 i nr 10 w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jaworznie zostanie zlikwidowana. Taką decyzję podjęli radni podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej, w trakcie której podjęto również uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10. Wówczas rozpoczęto określone prawem procedury i czynności formalne.

Przyjęcie uchwały intencyjnej zapoczątkowało proces formalnego opiniowania i prowadzenia obligatoryjnych konsultacji. Od września 2020 roku odbyły się spotkania informacyjne i cykl warsztatów kompetencyjnych z dyrektorami szkół, oświatowymi związkami zawodowymi, nauczycielami i rodzicami. Według podjętej uchwały intencyjnej, uczniowie obu szkół mają rozpocząć naukę już od 1 września 2021 roku w budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Koszarowej w Szczakowej.

Celem zaproponowanych zmian w oświacie są m.in.: racjonalizacja funkcjonowania szkół SP 9 i SP 10, zgodna z niżem demograficznym, większa liczba miejsc dla dzieci przedszkolnych oraz lepsze warunki do nauki. Gmina przygotowuje rozwiązania, które pozwolą dostosować budynek SP nr 9 i przeznaczyć go na cele edukacyjne dla nowych oddziałów dzieci przedszkolnych.

Kolejnymi krokami, by reorganizacja szkół miała miejsce było zawiadomienie Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły w obecnym miejscu jej funkcjonowania. 21 grudnia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Jaworznie dotarła negatywna opinia Kuratora. Gmina w trybie określonym przez przepisy prawa, skierowała zażalenie do Ministra Edukacji i Nauki. W uzasadnieniu powołując się na zasadność proponowanych zmian, jak i odnosząc się do wątpliwości i stwierdzeń zawartych w opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa, procedura połączenia SP 9 i SP 10 trwa.

Warto jednak podkreślić, że decyzji i działaniom miasta w tej sprawie kategorycznie sprzeciwiają się rodzice uczniów, którzy ze wszystkich sił próbują wpłynąć na zmianę decyzji.