W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10. Oznacza to likwidację Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jaworznie zostanie zlikwidowana. Taką decyzję podjęli radni podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej, w trakcie której podjęto również uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10.

– Czas od podjęcia uchwały intencyjnej zostanie wykorzystany, by z merytorycznymi argumentami dotrzeć, do jak najszerszego grona rodziców, nauczycieli i osób zainteresowanych sprawami oświaty. Zakończeniem rozpoczętego procesu, będzie zapewnienie uczniom SP9 od 1 września 2021 r. możliwości kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej nr 10 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie – tłumaczą radni.

Jak tłumaczą jaworzniccy radni, celem zaproponowanych zmian w oświacie są m.in.: racjonalizacja funkcjonowania szkół SP 9 i SP 10, zgodna z niżem demograficznym, większa liczba miejsc dla dzieci przedszkolnych oraz lepsze warunki do nauki.

To jednak nie przekonuje rodziców, którzy kategorycznie sprzeciwiają się planom władz miasta, które już wcześniej argumentowały, że budynek, w którym obecnie uczą się dzieci nie spełnia odpowiednich warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki. Rodzice jednak nie ustępują, napisali w tej sprawie do Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Urzędnicy natomiast przekonują, że w obwodzie szkoły, w związku z niżem demograficznym, występuje niekorzystna sytuacja w wyniku której tworzone są klasy z bardzo małą liczbą dzieci. Ma to ogromny wpływ na wysokie koszty utrzymania szkoły.

– Celem likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 jest dostosowanie całej sieci szkolnej w Gminie Miasta Jaworzna do potrzeb wynikających z zachodzących ogólnopolskich niekorzystnych zmian demograficznych oraz konieczność całościowej racjonalizacji zadań związanych z realizacją obowiązków oświatowych, w tym – co bardzo istotne! – zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych dzieciom od 3. roku życia – mówi Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM. – W wyniku zmieniających się potrzeb rodziców, powstała nagląca potrzeba zapewnienia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Ponadto, prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek dostosowania do 31 sierpnia 2021 r. oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych, co m.in. oznacza, że w obecnie funkcjonujących oddziałach przedszkolnych, zmniejszy się liczba miejsc dla dzieci. Aktualne analizy wskazują, że braki w liczbie miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych będą wynosić nawet 180 miejsc, i to już w roku 2021/2022 – dodaje.

Dzieci uczące się obecnie w Szkole Podstawowej nr 9 zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 10. Dzięki takiemu rozwiązaniu skorzystać mają także najmłodsi mieszkańcy miasta, bowiem w SP nr 9 powstać ma przedszkole.

– Dziękujemy za cykl spotkań konsultacyjnych przed podjęciem stosownej uchwały intencyjnej. Podkreślam, że w bliskim sąsiedztwie SP nr 9 znajduje się Szkoła Podstawowa nr 10, funkcjonująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, która również w prognozie demograficznej na najbliższe 6 lat ulegnie niekorzystnym zmianom związanym z niżem demograficznym – mówi Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty. – Ta sytuacja zmusza nas do zadania pytania o celowość i gospodarność dysponowania środkami publicznymi w zakresie równoczesnego utrzymywania 2 szkół o bardzo małej liczbie uczniów, tym bardziej, że w Szkole Podstawowej nr 9 na 35 zatrudnionych nauczycieli 16 zatrudnionych jest w pełnym wymiarze, a aż 19 w niepełnym, z których część to nauczyciele zatrudnieni w innych placówkach na terenie całego miasta. Nauczyciele z przedmiotów o małej liczbie godzin ciągle się zmieniają, co może niekorzystnie wpływać na procesy edukacyjno-wychowawcze – dodaje.