Spotkanie z dzikiem może być bardzo niebezpieczne. Z powodu ich coraz częstszej obecności na osiedlach, prezydent Jaworzna podjął współpracę z Kołem Łowieckim „Słonka”.

Podjęcie współpracy prezydenta Jaworzna z Kołem Łowieckim „Słonka” wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Wynikiem tego jest budowa 10 nęcisk w sześciu leśnych lokalizacjach.

Miejsca zostały wytypowane na podstawie najliczniejszych zgłoszeń pojawiania się dzików. Dotychczas przy leśnych nęciskach nastąpił odstrzał 47 osobników. Umowa na redukcyjny odstrzał obowiązuje do 30 listopada. Zauważalny jest znaczny spadek zgłoszeń mieszkańców o pojawiających się stadach dzików na osiedlach.

Po ostatnim interwencyjnym odstrzale redukcyjnym dzików na terenie osiedla Stałego doszło do protestów mieszkańców i różnych organizacji. Z tego względu prezydent miasta podjął decyzję o wstrzymaniu odstrzału redukcyjnego dzików przez zewnętrzne firmy na terenach osiedli mieszkaniowych.

Tym samym reagowanie na zgłoszenia o pojawiających się dzikach polegało na ich przeganianiu poza tereny zabudowane przez służby miejskie. Działania te łagodziły jednak sytuację na bardzo krótki okres, ponieważ przepędzone dziki po prostu wracały w swoje ulubione miejsca pod blokami mieszkalnymi.

Najlepszy sposób przeciwdziałania

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie podjął współpracę z Kołem Łowieckim „Słonka” w celu wypracowania innego sposobu działania i wyprowadzenia dzików z terenów zabudowanych. Podpisana umowa zobowiązała Słonkę do wybudowania poza terenem miejskim karmisk (nęcisk) sanitarnych, do których dziki są wabione.

W okolicach większych osiedli mieszkaniowych (Łubowiec, osiedle Stałe, Gigant, Podwale, Śródmieście, Skałka) powstało 10 takich nęcisk, a do 26 października w tych miejscach nastąpił odstrzał 47 dzików.

Pierwszy okres obowiązywania umowy Słonka poświęciła na przygotowanie karmisk, regulowany, bezpieczny odstrzał zaczął się na przełomie września i października. W umowie, która obowiązuje do 30 listopada, Słonka zobowiązała się do odstrzału 50 dzików. Jednakże po wykonaniu limitu współpraca będzie kontynuowana. Już udało się rozwiązać problem w centrum miasta, w następnej kolejności sytuacja powinna się poprawiać w pozostałych dzielnicach.

Poprawę sytuacji można zobaczyć po zgłoszeniach mieszkańców do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie. W czerwcu takich zgłoszeń było 41, w lipcu 23, w sierpniu 26, we wrześniu 24, do 27 października takich zgłoszeń było już tylko 11.

Odpowiedzialność za zwierzęta

Istotna jest też wiedza, kto odpowiada za szkody spowodowane przez dany gatunek zwierzęcia. W przypadku zwierząt domowych za wyrządzone przez nie szkody odpowiada ich właściciel. Za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową: bobra, niedźwiedzia, rysia i wilka odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Wypłaca również odszkodowania za pomocą właściwych organów: regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a na terenach parków narodowych – dyrektorów tych parków.

Tematykę szkód w płodach i uprawach spowodowanych przez takie gatunki jak: dziki, jelenie, łosie, daniele i sarny reguluje prawo łowieckie. Zgodnie z jego zapisami, za wynagradzanie szkód obowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Gospodarką zwierzyną leśną zajmują się tylko i wyłącznie koła łowieckie, więc to one odpowiadają za wypłatę odszkodowań za straty w uprawach rolnych. Natomiast jeśli szkoda wystąpiła na terenach wyłączonych z polowań, to wnioski należy składać do Referatu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych, Doradztwa Rolniczego i Łowiectwa w Wydziale Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina cyklicznie prowadzi również działania edukacyjne w kwestii skutków dokarmiania dzików. Przy każdym prowadzonym odstrzale redukcyjnym zamieszczano apele w tej sprawie. Dodatkowo, do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych rozesłano ulotkę z prośbą o wywieszenie jej na klatkach schodowych bloków. Głównym powodem, dla którego dziki pojawiają się w takich miejscach, jest łatwy dostęp do pożywienia.