Pięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie rozbudowy drogi krajowej nr 78, która będzie obejmowała odcinek od Przeczyc do Siewierza o długości 3,95 km.

Najniższą cenę (831,8 tys. zł) zaproponowała firma Gramar z Lubińca. Najdroższa oferta została złożona przez konsorcjum krakowskich firm MPRB i MP-Mosty (2,3 mln zł). GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1,1 mln zł brutto.

– Oprócz ceny, przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty – wyjaśniają przedstawiciele katowickiego oddziału GDDKiA.

Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 78 - fot. GDDKiA
Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 78 – fot. GDDKiA

Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 91 miesięcy, na co składa się: 13 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 8 miesięcy na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz 70 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Przewidywana do zaprojektowania inwestycja znajduje się w środkowej części woj. śląskiego, w powiecie będzińskim, na terenie gminy Mierzęcice i Siewierz. Zadanie zlokalizowane jest w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 78, na odcinku Przeczyce – Siewierz.

Głównym celem inwestycji jest dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115kN/oś, poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego oraz poprawa warunków komunikacyjnych.