Sosnowiec, wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, podpisał umowę z firmą projektową na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu.

Zadanie dotyczy odcinka Sosnowiec – Mysłowice, wraz z budową węzła na połączeniu z istniejącym układem drogowym Sosnowca. Łącznie umowa opiewa na prawie 4 mln zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadził Urząd Miejski w Sosnowcu, a sam przetarg podzielony był na dwa zakresy. Takie rozwiązanie pozwoli na podpisanie dwóch umów z jedną firmą projektową (po jednej przez GDDKiA i Urząd Miejski Sosnowiec).

Dla sosnowieckiego samorządu najważniejsza jest budowa węzła w rejonie Klimontowa, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodowego z miasta oraz odciążenie istniejących węzłów w rejonie ulicy Lenartowicza i Orląt Lwowskich. Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo na samej drodze ekspresowej S1.

Dla kogo węzeł Klimontów?

W tej chwili obsługa przedsiębiorstw, znajdujących się w strefie przemysłowej po dawnej kopalni piasku, obywa się tylko za pomocą wjazdu i zjazdu z S1 w kierunku na Warszawę. Samochody ciężarowe jadące od strony Warszawy, by dostać się do zakładów muszą skorzystać z węzła Jęzor. Z kolei kierowcy wyjeżdżający z terenów inwestycyjnych i chcący jechać w kierunku Bielska-Białej, muszą zawrócić na wiadukcie w ciągu ulicy Lenartowicza. To sprawia, że ruch samochodów ciężarowych w dużej mierze blokuje ruch miejski, szczególnie ulice Lenartowicza (pogranicze Zagórza i Porąbki).

Z drugiej strony drogi ekspresowej znajduje się Sosnowiecko-Dąbrowska Podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Cała obsługa znajdujących się tam przedsiębiorstw odbywa się poprzez system dróg lokalnych, co w znaczącym stopniu negatywnie wpływa na układ komunikacyjny miasta oraz samych mieszkańców. Budowa węzła pozwoli na wyprowadzenie ruchu m.in. z ulic Wojska Polskiego, 11 listopada czy Rydza-Śmigłego.

Jak będzie wyglądał węzeł Klimontów?

Kierowcy chcący zjechać lub dostać się na drogę S1 będą mogli to zrobić przy wykorzystaniu łącznic oraz rond, które powstaną w rejonie stacji benzynowej przy S1 oraz za zakładem Bitron. Co ważne, przejazd z jednej strony S1 na drugą będzie możliwy dzięki budowie tunelu.

– Oczywiście szczegóły poznamy po wykonaniu całej dokumentacji projektowej. Jednak zasadnicze założenia nie powinny się zmienić – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wspólny projekt miasta oraz GDDKiA obejmuje rozbudowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Sosnowiec – Mysłowice o długości 6 km (od km 537+450 – początek ok. 300 metrów przed stacją benzynową Shell w kier. Cieszyn, do km 543+300 – koniec ok. 300 metrów za zjazdem na ul. Inwestycyjną, który jest na pasie w kier. Warszawy). Miasto będzie odpowiadało za ok. kilometrowy odcinek drogi wraz z budową węzła oraz połączeniem z drogami lokalnymi. Za tą część miasto zapłaci wykonawcy 1 237 380 zł. Dokumentacja powinna być gotowa w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy.

Z kolei dokumentacja dla zadania, które planuje GDDKiA powinna powstać w ciągu 16 miesięcy. Wartość umowy to 2 760 366 zł.

węzeł S1
Węzeł S1 – fot. UM Sosnowiec

Założenia do części inwestycji GDDKiA

Zakres opracowania obejmuje między innymi zaprojektowanie:

  • przebudowy nawierzchni jezdni z dostosowaniem konstrukcji nawierzchni do przejęcia obciążeń 11,5 t/oś, z pełną wymianą istniejącej konstrukcji,
  • drogi, tak aby jej parametry geometryczne spełniały wytyczne warunków technicznych dla dróg ekspresowych, w tym m.in. spadków podłużnych niwelety drogi, szerokości pasów awaryjnych, szerokości pasu rozdziału oraz poboczy spełniających wymagania w zakresie widoczności,
  • przebudowy skrzyżowań łącznic węzła drogi S1 z ul. Lenartowicza na skrzyżowania typu rondo,
  • budowę MOP-u rodzaju I, zlokalizowanego po prawej (zachodniej) stronie S1 w obrębie istniejącej stacji benzynowej przy istniejącym węźle z ul. Lenartowicza w Sosnowcu,
  • podłączenia istniejącego obiektu obsługi uczestników ruchu (istniejącej stacji paliw) do projektowanego MOP-u lub lokalnego układu drogowego (drogi publicznej),
  • budowy miejsc do kontroli i ważenia pojazdów,
  • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego w niezbędnym zakresie, w tym również doświetlenie przejść dla pieszych,
  • kompleksowe rozwiązanie odwodnienia drogi,
  • badania i oceny związane z oddziaływaniem drogi na środowisko i jeżeli będzie zachodzić taka konieczność wykonanie urządzeń służących ochronie środowiska,
  • zaprojektowania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD.

Z uwagi na zły stan techniczny obiektów mostowych w ciągu odcinka S1 objętego zamówieniem, przewidziano ich całkowitą rozbiórkę i zaprojektowanie nowych obiektów mostowych.

Więcej zmian dla kierowców

To jednak nie koniec planów GDDKiA związanych z Sosnowcem. W tej chwili trwają dwa postępowania przetargowe dotyczące pozostałych fragmentów drogi S1 w Sosnowcu. Pierwsze z postępowań dotyczy odcinka o długości około 2,3 km pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor. Z zakresu postępowania wyłączony jest wiadukt nad torami kolei piaskowej oraz rzeką Bobrek, który był wybudowany od nowa kilka lat temu.

Najważniejszymi założeniami stawianymi przed GDDKiA jest dostosowanie parametrów geometrycznych istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej, wzmocnienie konstrukcji drogi oraz mostów i wiaduktów.

– Mieszkańców m.in. ulic Biała Przemsza, Tuwima, Szybowa oraz Bronowa z pewnością najbardziej ucieszy fakt, że w dokumentacji mają być uwzględnione ekrany akustyczne – podkreśla prezydent Chęciński.  – Dokumentacja powinna być gotowa po 15 miesiącach od dnia podpisania umowy – dodaje.

Drugie postępowanie dotyczy rozbudowy fragmentu drogi S1 o ok. 2,7 km odcinek zaczynający się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończący się przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach. W tym przypadków również chodzi o dostosowanie parametrów geometrycznych istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, mostów i wiaduktów.

Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących ekranów akustycznych zmniejszy się uciążliwość wywołana hałasem od ruchu drogowego. Według zapisów dokumentacja powinna powstać w ciągu 16 miesięcy od daty podpisania umowy prezydent Sosnowca.