Zakończyła się już inwestycja związana z budową sieci kanalizacyjnej w Maczkach i części Ostrów Górniczych. Teraz mieszkańcy mogą składać wnioski o podłączenie się do sieci oraz ubiegać się o dotację.

Po wielu miesiącach oczekiwań, mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy Maczki i części Ostrów Górniczych doczekali się końca ważnej dla nich inwestycji. W nieco zapomnianych dzielnicach miasta powstała nowa sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa. Prace trwały od sierpnia 2017 roku.

Teraz mieszkańcy mogą składać wnioski o podłączenie się do sieci oraz ubiegać się o dotację. Osoby, które chcą otrzymać środki na ten cel muszą w pierwszej kolejności otrzymać warunki techniczne podłączenia do sieci wydane przez Sosnowieckie Wodociągi.

W wydanych warunkach technicznych zawarta będzie informacja o konieczności sporządzenia operatu geodezyjnego i operatu powykonawczego przez uprawionego geodetę. Wynajęcie geodety oraz koszt usługi leży po stronie właściciela nieruchomości. Warunki techniczne wydawane są właścicielowi nowo podłączanej nieruchomości.

Należy pamiętać, że trasa przyłącza kanalizacyjnego winna przebiegać z pominięciem istniejącego szamba. Ponadto, na roboty związane z wykonaniem podłączenia należy zlecić specjalistyczny nadzór techniczny do Sosnowieckich Wodociągów. Następnie, po zrealizowaniu przyłącza kanalizacyjnego inwestor (mieszkaniec) powinien zgłosić do Sosnowieckich Wodociągów wykonany przewód do odbioru technicznego.

Przed wyznaczonym odbiorem należy, z 7-dniowym wyprzedzeniem, przedłożyć do spółki sporządzone przez geodetę operaty geodezyjny i powykonawczy.

– Informujemy, że w przypadku mieszkańców nieubiegających się o dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego, z uwagi na wydanie pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanej sieci kanalizacji, mogą one już rozpocząć prace budowlane związane z wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (podłączenie wyjścia instalacji sanitarnej z budynku ze studzienką przyłączeniową zlokalizowaną przed granicą działki prywatnej) – mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu.

Jak uzyskać dotację?

Wnioski o dotacje należy składać do Urzędu Miasta Sosnowca – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami, znajdującego się przy ul. Mościckiego 14 (pokój 106 i 109), do 30.09 przed rozpoczęciem prac włączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Dotacja obejmuje zwrot do 50 proc. poniesionych kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego udokumentowanego fakturami VAT, rachunkami, bądź innymi imiennymi dokumentami księgowymi (wykonanie, koszty materiałów). Dotacja wynosi łącznie nie więcej niż 4 tys. złotych i nie więcej niż 150 zł za wykonanie metra bieżącego podłączenia do kanalizacji. Nie obejmuje ona kosztów wykonania dokumentacji, odtworzenia nawierzchni oraz kosztów likwidacji szamba.

Do chwili podpisania umowy dotacyjnej prace w zakresie objętym dotacją nie mogą być rozpoczęte – rachunki i faktury i protokoły odbioru muszą być wystawione po dacie umowy. Do wniosku należy załączyć wstępne oszacowanie kosztów oraz wskazać wnioskowaną kwotę dotacji.

We wstępnym oszacowaniu kosztów należy uwzględnić także koszt studzienek rewizyjnych (ok. 500 zł/szt.), które powinny być zabudowane na każdym załamaniu przyłącza kanalizacyjnego. Pełny regulamin dotacji można znaleźć TU.

przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych wnioskodawca ma 7 dni na ich usunięcie. Wniosek nie poprawiony w tym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. Umowa dotacyjna pomiędzy urzędem a Wnioskodawcą zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, które trwa około miesiąca. O przyznaniu dotacji mieszkaniec powiadomiony będzie drogą listowną i/lub telefoniczną. Nie podpisanie umowy dotacyjnej w ciągu 14 dni od zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje odmową przyznania dotacji