Urząd Miasta w Zawierciu przypomina o obowiązku składania deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca obowiązek segregacji odpadów na wszystkich właścicieli nieruchomości. Taki obowiązek ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jednorodzinnych, jak i na zarządcach nieruchomości wielorodzinnych.

Opłata za wywóz odpadów pobierana jest w oparciu o deklarację, w której właściciel nieruchomości określa m.in. liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (może być mniejsza lub większa, niż liczba osób zameldowanych).

Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zameldowanych, należy tę różnicę uzasadnić, np. w przypadku miejsca przebywania lub zameldowania na terenie Zawiercia należy wpisać dokładny adres zamieszkania/zameldowania. Jeżeli natomiast adres zamieszkania/zameldowania znajduje się poza Zawierciem, to należy wpisać miasto/gminę/państwo.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi miesięcznie 12 zł od osoby w przypadku segregacji śmieci oraz 24 zł od osoby miesięcznie przy braku segregacji. Wysokość opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 osób, to wysokość opłaty za odpady segregowane wyliczymy w taki sposób: 5 x 12 zł = 60 zł miesięcznie.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji.

Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady.

Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje dotyczące opłat za śmieci można składać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Krzywej 3 w Zawierciu (tel. 32 67 223 40).