Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby.

Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dotyczy ono zapowiedzianej rezygnacji z maseczek ochronnych na świeżym powietrzu, jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15.

Zgodnie z rozporządzeniem, które będzie obowiązywało od przyszłej soboty, czyli 15 maja, maseczkę będziemy mogli zdjąć, gdy utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Jednak, gdy nie udaje się zachować wymaganego dystansu odległości od drugiej osoby, trzeba nadal ją nosić również na zewnątrz.

Usta i nos wciąż należy zasłaniać w środkach transportu publicznego, w samolotach, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej. Natomiast bez maseczki można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych.

Zakrywać usta należy w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Natomiast maseczek nie muszą nosić np. kierujący motocyklem, którzy używają kasków ochronnych i osoby przewożone, kierujący środkiem transportu publicznego. Również dzieci do ukończenia 5. roku życia są nadal z tego obowiązku zwolnione.

Zakrywać ust nie muszą także osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, osoby z trudności z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Z tego obowiązku zwolnione są osoby podczas sprawowania kultu religijnego oraz osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy oraz osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży. Nie trzeba zakładać maseczki w czasie jazdy konnej.

Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym. Ponadto, z obowiązku noszenia maseczek ochronnych zwolnieni są zdający egzaminy oraz osoby przeprowadzające je, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 1,5 m.

CZYTAJ TAKŻE:

Luzowanie obostrzeń. Rząd ogłosił harmonogram odmrażania gospodarki