W związku z tym,że nie udało się zrekrutować wystarczającej liczby osób do programu w ramach którego utworzone zostaną dodatkowe miejsca w filii żłobka miejskiego w Jaworznie, urząd ogłosił dodatkowy nabór.

Urząd Miejski w Jaworznie poinformował, iż w związku z przeprowadzonym naborem w dniach 23 listopada – 27 listopada na pozyskanie osób chętnych do udziału w projekcie „Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” nie udało się zrekrutować wystarczającej liczby osób, które posiadają odpowiedni status na rynku pracy.

W związku z powyższym urząd zdecydował o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji dla osób chętnych do udziału w projekcie, przy czym pod uwagę będą brane jedynie zgłoszenia osób, które wykażą, że ich status na rynku pracy to : osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo czyli m.in. te, które przebywają na urlopie wychowawczym.

W ramach projektu dzieci zostaną objęte kompleksowym wsparciem wykwalifikowanych opiekunek i będą miały zapewnioną nie tylko opiekę o charakterze elementarnym, w tym np. wyżywienie, ale również opiekę przyczyniającą się do ich ogólnego rozwoju psychofizycznego dzięki zajęciom edukacyjnym, muzyczno – rytmicznym oraz grupowym zajęciom z logopedą.

Spośród siedemdziesięciorga dzieci zostanie przyjęte jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, któremu dedykowane będą dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. w postaci integracji sensorycznej, indywidualnego wsparcia logopedycznego oraz spotkania z pedagogiem, psychologiem.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka w żłobku sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

Zasady naboru

Brak wystarczające liczby osób biorących udział w projekcie nie pozwoli na realizację określonych wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie. Termin rozstrzygnięcia I tury naboru rekrutacji kandydatów do żłobka będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 21.12.2020 r.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, dokumenty rekrutacyjne do dodatkowego naboru również będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (gdzie należy przesłać zeskanowane i podpisane dokumenty) w terminie od 10.12 (godz. 00.00) do dnia 15.12. (godz. 23.59). Kandydaci, którzy złożą nie kompletne dokumenty będą wzywani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

– Przypominamy, iż w celu potwierdzenia swojego statusu na rynku pracy należy wraz z formularzem numer 1 obligatoryjnie dostarczyć : w przypadku osób bezrobotnych : zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub w przypadku osób biernych zawodowo: zaświadczenie/informację z ZUS o przebiegu ubezpieczeń społecznych. Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w II turze naboru a nie wykażą statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, nie będą rozpatrywane – informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Regulamin naboru wraz z dokumentami rekrutacyjnymi jest dostępny na stronach internetowych urzędu miejskiego, na stronie żłobka oraz w głównej siedzibie Żłobka Miejskiego w Jaworznie, ul. 3 Maja 16. Informacje udzielane są także pod numerem telefonu: 32 751 18 81 oraz +48 735 936 449. Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.