Podczas ostatniej sesji radni miejscy jednogłośnie przyjęli budżet Sławkowa na 2021 rok. Dochody miasta zaplanowane zostały na ponad 48 mln zł. Wydatki mają być o ponad pół miliona mniejsze.

Tradycyjnie najwięcej wydatków przeznaczonych zostanie na zadania z zakresu oświaty i wychowania – ponad 11 mln zł, co stanowi 23,6 proc. wszystkich planowanych wydatków. Niestety, tak jak w poprzednich latach, przekazywana przez państwo subwencja oświatowa pokryje zaledwie nieco ponad połowę kosztów funkcjonowania placówek oświatowych. Ponad 5,3 mln zł dopłaci z własnej kasy miasto.

Zadania związane z polityką rodzinną to druga pod względem wartości pozycja w budżecie miasta. Tu wydatki sięgną ponad 9,2 mln zł. Tylko o 110 tys. zł mniej miasto przeznaczy na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki inwestycyjne mają osiągnąć 10 proc. wartości całego budżetu, czyli prawie 4,7 mln zł. Aż 72 proc. z tej kwoty stanowić będą pozyskane przez miasto dotacje z Unii Europejskiej. Dzięki temu wkład własny miasta stanowi 13 proc. całej kwoty wydatków na inwestycje, czyli prawie 610 tys. zł.

Wśród zadań inwestycyjnych na modernizację dróg przeznaczone zostanie 650 tys. zł. Na skierowane do mieszkańców działania proekologiczne, związane z walką ze smogiem, zaplanowano 200 tys. zł. Instalacje fotowoltaiczne pojawią przy budynku ujęcia wody przy ulicy Okradzionowskiej oraz oczyszczalni na ulicy Browarnej. Dzięki temu obniżone zostaną koszty energii elektrycznej.

Zaplanowano też kontynuację programu dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Zakościelnej i nowej zlewni oczyszczalni ścieków. Sporo będzie działo się także wokół inwestycji związanej ze sławkowską częścią Zagłębiowskiego Parku Linearnego.

– Dzięki wykonanej przez nas pracy, czego efektem może być chociażby kwota pozyskanych środków zewnętrznych, udało się nam, mimo kryzysu finansów samorządowych, opracować budżet z półmilionową nadwyżką, co zdarzyło się po raz pierwszy od lat. Zostanie ona przeznaczona na zmniejszenie wysokości zadłużenia miasta – podkreśla Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.