Miasto Zawiercie, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu, przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka Wytchnieniowa”, który zakłada wsparcie i pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym. Głównym celem jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zakłada czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, w tym umożliwienie opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego (np. sprawy urzędowe, medyczne itp.).

Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej realizowanej w Zawierciu zakłada świadczenie usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu oczekiwań osoby sprawującej na co dzień opiekę. Opiekunowie, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Przystąpienie do uczestnictwa następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Pierwszeństwo korzystania z usługi mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi lub osobami, które są całkowicie niesamodzielne. Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020” zakłada limit maksymalnie 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Program opieka wytchnieniowa jest realizowany od września do grudnia 2020 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą przez cały czas trwania programu zgłaszać swoje kandydatury. Wymagane dokumenty można składać osobiście w Dziale Usług Opiekuńczych (ul. Niedziałkowskiego 22, III piętro, pokój nr 7, w godzinach 7-15) lub mailowo: mwierzbicka@mopszawiercie.pl.

Program „Opieka Wytchnieniowa” jest realizowany w Zawierciu po raz pierwszy. Koszt realizacji wynosi 22 978, 56 zł. Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.