Każdego dnia pomagają bezrobotnym, udzielają pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz wspierają i szkolą osoby w trudnej sytuacji życiowej. O wsparciu w czasach pandemii i wyzwaniach z tym związanymi rozmawiamy ze Sławomirem Sagadynem – dyrektorem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.

Niedawno objęli Państwo swoje stanowiska w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie, o swoim doświadczeniu zawodowym.

Sławomir Sagadyn: Całe moje dotychczasowe życie zawodowe związane było z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu. Obszar rynku pracy, kontakt z ludźmi, tworzenie projektów wsparcia to zajęcia bardzo absorbujące i pełne trudnych wyzwań, ale też dające dużo satysfakcji. W ciągu ostatnich 17 lat miałem okazję pracować na różnych stanowiskach w Urzędzie i doświadczać wielu zmian na lokalnym rynku pracy. Byłem asystentem Europejskich Służb Zatrudnienia i koordynatorem projektów unijnych, pośrednikiem pracy, realizowałem formy wsparcia dla pracodawców. Od 2012 roku kierowałem Referatem Pośrednictwa Pracy, a w roku 2014 zostałem kierownikiem Działu Obsługi Klienta.

PUP Sosnowiec
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu – fot. mat. pras.

Jak Pan widzi swoją rolę na stanowisku dyrektora tego urzędu?

Sławomir Sagadyn: Przez ostatnie lata miałem realny wpływ na funkcjonowanie Urzędu i dlatego nie zamierzam wprowadzać rewolucyjnych zmian, a skoncentrować się na ulepszeniu funkcjonujących procesów. Działania Urzędu będą nakierowane na polepszenie jakości obsługi i większej efektywności w stosunku do klientów.

Czy są jakieś cele, które zakłada sobie Pan na najbliższe miesiące?

Sławomir Sagadyn: Jednym z najważniejszych obecnie zadań jednostek administracji publicznej jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Wychodząc naprzeciw tym trendom, zamierzam wprowadzać kolejne usługi świadczone elektronicznie. Będziemy prowadzić ciągły marketing usług świadczonych na odległość i promować zalety wynikające z ich wykorzystywania, zarówno wśród osób bezrobotnych, jak i wśród pracodawców. Prowadzenie w ostatnim roku obsługi elektronicznej wniosków o pomoc w ramach tzw. tarcz antykryzysowych w szerokim zakresie pokazało tutejszy Urząd, jako jednostkę nowoczesną, działającą szybko i sprawnie, w sposób przyjazny dla przedsiębiorcy. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu przygotowaniu grupy pracowników do elektronicznego rozpatrywania spraw i kontaktu z pracodawcą „na odległość”. Dlatego będę się starał, aby większość usług realizowanych przez Urząd była również możliwa do zastosowania w formie elektronicznej.

PUP Sosnowiec
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu – fot. mat. pras.

Jakie są główne potrzeby czy problemy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu?

Sławomir Sagadyn: Obecna sytuacja na rynku pracy charakteryzuje się spadkiem liczby osób bezrobotnych i zmianą struktury populacji tych osób. W Sosnowcu, począwszy od 2014 roku, obserwujemy spadek bezrobocia. Przed ogłoszeniem stanu epidemii COVID -19 stopa bezrobocia osiągała rekordowo niskie wartości – poziom 5,1%. W perspektywie historycznej mamy do czynienia z najniżej notowanymi wartościami tego wskaźnika. Oczywiście należy brać pod uwagę możliwy wzrost bezrobocia o podłożu cyklicznym, niemniej jednak z uwagi na trend demograficzny sytuacja dużego wzrostu liczby bezrobotnych jest mało prawdopodobna. Rynek pracy przechodzi zmiany, nie tylko te związane z pandemią koronawirusa, ale również z sytuacją demograficzną. Wyzwaniem jest szukanie takich rozwiązań, które przywrócą na rynek osoby do tej pory bierne zawodowo czy dadzą pracodawcom nowe, elastyczne narzędzia do zatrudnienia pracowników.

Jakie są największe wyzwania Powiatowego Urzędu Pracy?

Sławomir Sagadyn: Istotną rzeczą będzie możliwość pozyskania środków w ramach Funduszy Europejskich w zakresie nowego okresu programowania 2021 – 2027. Wg zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2030, Sosnowiec został wymieniony jako gmina w transformacji górniczej. Województwo śląskie może otrzymać 2,2 mld euro na program sprawiedliwej transformacji. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji ma umożliwić regionom i ich mieszkańcom łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Jako Urząd Pracy będziemy mogli ubiegać się o środki w ramach celu operacyjnego „Atrakcyjny i efektywny system wsparcia rynku pracy”. Zasadnym będzie złożenie projektów przewidujących zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia outplacementowego, w tym pomoc w przekwalifikowaniu, zdobyciu uprawnień zawodowych, potwierdzeniu kwalifikacji oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także pomoc w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.

PUP Sosnowiec
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu – fot. mat. pras.

Jak PUP pomaga osobom bezrobotnym?

Sławomir Sagadyn: Urzędy pracy aktywizują bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a źródłem finansowania działań aktywacyjnych osób bezrobotnych są środki Funduszu Pracy oraz Funduszy Europejskich. W zakresie aktywizacji osób bezrobotnych największe znaczenie mają działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy. Głównym celem programów tworzenia miejsc pracy jest zwiększenie popytu na pracowników oraz podnoszenie zdolności osób bezrobotnych do podjęcia pracy. Osoby bezrobotne mogą skorzystać między innymi ze staży, szkoleń zawodowych, środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz możliwości podjęcia pracy na stanowiskach dofinansowanych przez Urząd, w ramach prac interwencyjnych oraz środków na wyposażenie stanowiska pracy.

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu?

Sławomir Sagadyn: Od ponad półtora roku zmagamy się z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Czas ten okazał się dla nas szczególnie trudny. Epidemia COVID odcisnęła piętno na wszystkich obszarach funkcjonowania Urzędu. Głównie skupiliśmy się na wytężonych działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorców i ochronie miejsc pracy poprzez realizacje wsparcia w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych. Dotacje oraz pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorców czy dofinansowania do kosztów zatrudnienia pracowników to tylko kilka z form, jakie były oferowane. Tutejszy Urząd zrealizował pozytywnie prawie 13 tys. wniosków przedsiębiorców na łączną kwotę prawie 75 milionów złotych. Jednocześnie dalej udzielaliśmy wsparcia osobom bezrobotnym oraz pracodawcom w zakresie standardowych zadań, pomimo obostrzeń wynikających z COVID -19 w ramach reżimu sanitarnego.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby bezrobotne oraz przedsiębiorcy?