W 2022 roku w Dąbrowie Górniczej wzrosną podatki od nieruchomości. Decyzja zapadła na listopadowej sesji Rady Miejskiej. Ile zapłacą mieszkańcy?

Podatki zostaną podniesione do maksymalnego poziomu, na jaki zezwala ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Radni, którzy poparli takie rozwiązanie podkreślali, że to konieczność. Dochody samorządów – na skutek decyzji rządowych – maleją, nie ubywa im przy tym zadań i wydatków. W tej sytuacji na wzrost podatków decyduje się większość miast w regionie.

– To trudna decyzja, jestem między młotem a kowadłem. Jako rozsądny radny muszę troszczyć się o budżet gminy. Rozumiem przy tym też sytuację szefów wielu firm, którzy przez wyższe podatki będą musieli ograniczyć wysokość wynagrodzeń dla pracowników. Problem tkwi w tym, że rząd ogranicza udział samorządów w podatku PIT, wypłaca niewystarczające subwencje oświatowe, dokłada kosztownych zadań i odcina im wpływy – mówił radny Robert Kazimirski.

Skarbnik miasta podkreśla, że rząd nie rekompensuje samorządom strat. – Samorządy na stosowaniu niższych stawek tracą podwójnie. Po raz pierwszy, gdy pozbywają się części swoich dochodów. Drugi raz, gdy zobowiązane są do odprowadzenia do budżetu państwa tzw. janosikowego – wyjaśniała radnym Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta. – Janosikowe na rzecz biedniejszych płacą gminy o wyższych dochodach, a przy jego obliczaniu uwzględniane są m.in. potencjalne wpływy, jakie uzyskiwałyby, gdyby pobierały podatki w maksymalnej wysokości – dodaje.

Janina Bronikowska-Radosz przywołała także inny przykłady uszczuplania budżetu miasta ustawowymi zwolnieniami, w tym stosowaną od 2018 roku ulgą dla przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury kolejowej. Z tego tytułu w 2021 roku zwolnienia wyniosły już 18 mln 575 tys., w tym ulga 15 mln 413 tys. zł. Powyższe straty nie są samorządom rekompensowane.

Ostra dyskusja

Nie zabrakło także głosów sprzeciwu. – Mógłbym się zgodzić jedynie na zamrożenie podatków na obecnym poziomie. Nie powinniśmy wyciągać ręki po pieniądze mieszkańców. Oni lepiej wiedzą, na co je wydać. Nie musi tego za nich robić miasto, bo jest to mniej efektywne i bardziej kosztowne. Powinniśmy szukać oszczędności, np. w działalności miejskich spółek. Dąbrowa, dzięki mechanizmom korygującym, otrzyma rekompensaty z budżetu państwa – przekonywał radny Grzegorz Jaszczura.

Radni w dyskusji zwrócili uwagę na to, że mieszkańcy nie powinni płacić za działania rządu. – Państwo dociska mieszkańców, miasto nie powinno tego robić i ustalać wyższych stawek. Jestem przeciw – mówił podczas dyskusji radny Piotr Zieliński.

Ostatecznie w głosowaniu 18 radnych było „za”, 7 „przeciw”, nikt się nie wstrzymał. Zmiany w obowiązujących stawkach przysporzą miastu w 2022 roku około 9 mln zł dodatkowych dochodów. Dokładna kwota zależy od ewentualnej zmiany sposobu naliczania wspomnianej powyżej ulgi kolejowej.

Nowy pakiet dla przedsiębiorców

Jak wynika ze wstępnych wyliczeń udział miasta w PIT zmniejszy się o 21 mln 288 tys. zł w stosunku do tego, co osiągnięto by na dotychczasowych zasadach. Jednorazowa subwencja uzupełniająca wyniesie 21 mln 359 tys. Nie zostanie jednak zrekompensowany ubytek 24 mln zł z udziału w CIT, a także 18 mln zł , które „uciekają” przez ulgi ustawowe.

– Jaworzno, Zabrze, Gliwice, Chorzów, Bielsko-Biała, m.in. te miasta zastosują maksymalne stawki podatków od nieruchomości. Skończył się czas ulg dla wszystkich. Mamy kryzys gospodarczy, który wyraźnie odczuwamy. Pobieranie podatków jest naszym obowiązkiem – powiedział Marcin Bazylak, prezydent miasta. – Przygotowujemy nowy pakiet dla przedsiębiorców, zawierający szereg rozwiązań i różne formy wsparcia. Zapraszam wszystkich radnych do współpracy przy nim. Już teraz w Dąbrowie Górniczej stosowane są wszelkie sposoby pomocy dla mikro i małych firm, jakie są w gestii samorządu – dodał.

Prezydent podkreślił również, że polityka rządu prowadzi do głębokich zmian w finansach samorządów. – Zmierza to w stronę centralizacji. Miasta tracą samodzielność, a decyzje o tym, które inwestycje będą realizowane zapadną w rządowych gabinetach. Tam rozdzielane będą dotacje czy promesy, to już się powoli dzieje – podsumował.

Ile zapłacą mieszańcy?

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. wyniosą:

Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,89 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 25,74 zł;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,25 zł;

5) lokale, sale lekcyjne oraz obiekty sportowe:

a) będące we władaniu placówek objętych systemem oświaty, przeznaczone na wynajem niezwiązany z działalnością oświatową – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,40 zł;

b) będące we władaniu placówek objętych systemem pomocy społecznej, przeznaczone na wynajem niezwiązany z działalnością pomocy społecznej – od 1 m2 – 7,40 zł;

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,68 zł;

Od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 proc.

Od gruntów, w tym:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 1,03 zł,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 5,17 zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,54 zł,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni – 3,40 zł

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważną cześć dochodów miasta. W przyjętym w grudniu zeszłego roku budżecie na 2021 r., wpływy z tego tytułu zaplanowano na 251 mln zł, co daje 26,8 proc. wszystkich dochodów.

CZYTAJ TAKŻE:

Wyższe podatki na 2022 rok. Pojawiły się już proponowane stawki