echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

15 grudnia odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej sosnowieckiej rady seniorów. W trakcie sesji wybrano przewodniczącą i jej zastępczynie.

Na przewodniczącą rady seniorów wybrano Halinę Zwaniecką, a wiceprzewodnicząćą została Stanisława Wysocka. Z kolei funkcję sekretarza pełnić będzie Celina Alochno.

Pozostali członkowie Rady Seniorów Miasta Sosnowca to: Podgórska Halina, Such Urszula, Kaczmarczyk Urszula, Rogala Arkadiusz, Kamizela-Baranowska Ewa, Michalik Elżbieta, Deląg Robert, Kamerdyn Jadwiga, Karpiński Jerzy, Roskosz Zofia, Koziak Jolanta, Szumniak Urszula, Czekalski Stanisław, Tutajewicz Bogusława, Krzynówek Józef, Wolszczak Stanisława, Skoczeń Aleksandra i Kwiatkowski Roman.

Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów miasta. Podejmuje działania w celu integracji sosnowieckiego środowiska osób starszych oraz wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Sosnowca.

Rada seniorów realizuje swoje cele poprzez:

  • opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez radę miejską w Sosnowcu do rady seniorów,
  • występowanie do rady miejskiej w Sosnowcu z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,
  • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań na rzecz miasta,
  • inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie współpracy miasta ze środowiskiem seniorów,
  • współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych.
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);