Domy dziecka, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców może wystąpić o objęcie ochroną taryfową i skorzystać z niższych cen gazu ziemnego.

PGNiG Obrót Detaliczny poinformował, że dzięki zapisom ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, od 29 stycznia odbiorcy wrażliwi mogą wystąpić o objęcie ochroną taryfową i skorzystać z niższych cen gazu ziemnego.

Kto jest uprawniony do ochrony taryfowej?

Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać między innymi tacy odbiorcy wrażliwi jak:

 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • oraz inne podmioty wymienione w ustawie.

Co warto wiedzieć?

Aby skorzystać z niższych cen gazu uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia. W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny termin wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy i upływa 15 marca 2022 roku.

Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie pozwoli na uzyskanie ochrony taryfowej w rozliczeniach od 1 stycznia 2022 roku. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy ze Spółką.