Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek zapowiada chęć wprowadzenia nowego przedmiotu od nowego roku szkolnego. Według planów przedmiot biznes i zarządzanie będzie wybrać jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.

Plan zakłada wprowadzenie nowego przedmiotu, jakim jest biznes i zarządzanie, do szkół od roku szkolnego 2023/2024. Szef MEiN zwrócił uwagę, że w nauczaniu przedsiębiorczości konieczne jest położenie większego nacisku na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji.

– Podstawy przedsiębiorczości weszły do programu nauczania już jakiś czas temu i służą naszej młodzieży, pomagają, by w dorosłym życiu młodzi ludzie potrafili podejmować decyzje finansowe. Za mało jest jednak praktycznych aspektów przedsiębiorczości i zarządzania – wyjaśnia Przemysław Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki dodał, że młody człowiek już na początku swojego dorosłego życia powinien być wyposażony w kompetencje, które pozwolą mu sprawnie funkcjonować w świecie finansów i zarządzania oraz podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe.

Biznes i zarządzanie

Przedmiot ten będzie realizował założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzał je. Planuje się, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. Biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości.

W podstawie programowej, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy egzamin ten zostanie przeprowadzony w 2027 r.

Wprowadzenie nowego przedmiotu maturalnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Nowy sposób nauczania

Wprowadzenie możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i biznesu na poziomie rozszerzonym pozwoli na to, aby w ramach nowego przedmiotu, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, które są już obecne w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, pojawiły się także dodatkowe treści.

Szczególny nacisk w ramach BiZ będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. To elementy obecne na każdych studiach biznesowych, w tym w ramach programów typu MBA, których zakres na potrzeby nowego przedmiotu zostanie dopasowany.

Katalog materiałów dydaktycznych zostanie wzbogacony o nowe technologie oraz narzędzia cyfrowe służące uczniom, nauczycielom i innym członkom społeczności szkolnej.

– Dla rozwoju gospodarki kluczowa jest edukacja młodego pokolenia. Ta zaś powinna być oparta na doświadczeniach polskich przedsiębiorców. Chcemy wspólnie stworzyć innowacyjny, odpowiadający potrzebom rynku pracy przyszłości przedmiot, który sprawi, że będziemy mieć więcej młodych ludzi wyposażonych w kompetencje przedsiębiorcze i menedżerskie. Wszystkich tych, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem, zapraszamy do włączenia się w konsultacje – mówi Justyna Orłowska, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej.