We wtorek, 4 mają rozpoczną się matury. Pomimo trwającej pandemii, tegoroczne egzaminy dojrzałości odbędą się zgodnie z planem. Zdających czeka jednak przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Po majówce absolwenci liceów i techników przystąpią do egzaminów dojrzałości. W tym roku, abiturienci rozpoczną matury w maju – termin główny to 4-20 maja, termin dodatkowy: 1-16 czerwca, z kolei sesja poprawkowa przewidziana jest na 24 sierpnia. Warto przypomnieć, że z powodu pandemii koronawirusa, matura w 2020 roku została przesunięta z maja na czerwiec. Sesja główna w zeszłym roku odbyła się w terminie 8-29 czerwca.

Egzaminy maturalne w specjalnym reżimie sanitarnym

Podobnie, jak w ubiegłym roku, absolwenci szkół średnich muszą się liczyć z reżimem sanitarnym obowiązującym w dobie koronawirusa. Dodatkowo, w związku z prowadzeniem nauki w trybie zdalnym tegoroczne matury mają być nieco łatwiejsze.

Według wytycznych na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść żadna z tych osób, jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wyjątkiem od tej reguły są osoby, które przechorowały COVID-19 (tzw. ozdrowieńcy) oraz osoby zaszczepione (tj. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki).

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka) oraz linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni lub, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 metry.

Kto może przebywać na terenie szkoły?

Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Uczniowie innych klas oraz nauczyciele mogą być w szkole tylko wtedy, gdy nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający; osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości czy dezynfekcję.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację: dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2, zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, zawierającą numery telefonów do służb medycznych oraz zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800190590).

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk, instrukcję właściwej dezynfekcji oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z tego płynu przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Ponadto, sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste –plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

Przewodniczący zespołu egzaminującego powinni odebrać paczki od kuriera i otwierać je w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

Pozostałe zmiany

W związku z nauczaniem zdalnym zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego, zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu.

Maturzyści nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, dodatkowo abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Harmonogram egzaminów pisemnych

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z historii muzyki.

6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu – z historii sztuki.

7 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu – z filozofii.

10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z wiedzy o społeczeństwie.

12 maja rano będzie egzamin z biologii, po południu – z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu – z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego zdawanych na poziomie podstawowym.

14 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu – z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

17 maja rano będzie egzamin z historii, po południu – z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

18 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu – z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu – z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego. litewskiego i ukraińskiego) – rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym.

20 maja odbędą się też egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.

CZYTAJ TAKŻE:

MATURA 2021. 4 maja ruszają egzaminy maturalne. Jak radzić sobie ze stresem?