Ewidencja gruntów, budynków i lokali jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych czy planowania przestrzennego. W Jaworznie nastąpią zmiany.

Aby ewidencja była przydatna, musi być prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Dlatego w Jaworznie nastąpiła zmiana dotychczasowej numeracji. Do tej pory miasto podzielone było na 145 małych obrębów ewidencyjnych, teraz liczba ta zostanie ograniczona do 9 dużych obrębów.

Mapa ewidencji
Ewidencja gruntów i budynków – fot. UM Jaworzno

Zgodnie z obecnymi przepisami należy tworzyć jak największe obręby, nawet całe miasto może stanowić jeden obręb. W przypadku Jaworzna utworzenie mniejszej ilości obrębów umożliwi łatwiejsze i szybsze pozyskiwanie danych – mówi Tadeusz Dębecki, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.

Zmniejszenie ilości obrębów to także niższe koszty dla mieszkańców przy pobieraniu dokumentacji. Dla przykładu, jeśli osoba jest właścicielem pięciu działek w różnych obrębach, ale wpisanych w jednej księdze wieczystej to dotychczas musiała zamawiać 5 wypisów i wyrysów – każdy po 150 zł (czyli łączny koszt pobrania dokumentacji wynosił 750 zł). Po wprowadzonych właśnie zmianach mieszkaniec zapłaci za wydanie takiego dokumentu łącznie 150 zł.

Zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego konieczny jest ciągły proces ulepszania, aktualizowania, udostępniania wiarygodnych danych i dostosowywania do zmieniających się przepisów. Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków będzie zamieszczona w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.

Ogólne zmiany i wysokość podatków

Podatki zmienią się dla tych, którzy nie aktualizują danych zgodnie z przepisami. Dotyczy to na przykład tych, którzy po wybudowaniu garaży lub budynków gospodarczych na działce, nie dopełnili obowiązku zlecenia pomiarów geodezyjnych celem ujawnienia budynków i zaktualizowania użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków. Po wyburzeniu obiektów niektórzy właściciele nie zgłaszają zmian do ewidencji gruntów i budynków, wówczas podatki się zmniejszają.

– Dokonano również automatycznego rozliczenia poszczególnych użytków dla działek, które zawierają w sobie dwa lub więcej użytków. Poprzednio powierzchnie poszczególnych użytków były rozliczane w mniej dokładny sposób, a obecnie zostały rozliczone i wyrównane do powierzchni działek w sposób informatyczny, dla wielu działek pojawią się inne wartości poszczególnych użytków. W tym wypadku mogą pojawić się drobne korekty w wysokości naliczonych podatków – mówi Tadeusz Dębecki.

Zmiany obejmują szybszy i łatwiejszy dostęp do aktualnych danych i możliwość pozyskania ich w formie cyfrowej. Zaktualizowane zostaną również dane dotyczące właścicieli, adresów czy zmiany nazwisk. Sąd Rejonowy prowadzący księgi wieczyste zostanie z urzędu powiadomiony o zmianach ewidencyjnych. Następnie o zmianach w księgach wieczystych będą powiadamiani właściciele.

Wszyscy korzystający z usług powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będą informowani i będą otrzymywać odpowiednie dokumenty, żeby móc dokonać odpowiednich czynności, np. sprzedać lub darować nieruchomość. Z uwagi na to, że modernizacja obejmie około 60 proc. działek w mieście, przez kilka miesięcy mogą wystąpić niewielkie opóźnienia w pozyskaniu dokumentów.