echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Związkowcy „Sierpnia 80” zapowiedzieli wystąpienie do ministra sprawiedliwości o przeprowadzenie kontroli procesu prywatyzacji polskich zakładów przez ArcelorMittal. W spółce, od października ubiegłego roku, trwają negocjacje płacowe.

W przesłanym komunikacie Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” uznała „za skandaliczny i niedopuszczalny sposób traktowania pracowników i ich przedstawicielstwa związkowego przez koncern ArcelorMittal Poland”.

Związkowcy zapowiedzieli, że zwrócą się do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, zarówno całego procesu prywatyzacji polskich zakładów i przejęcia ich przez AMP, jak również bieżącej działalności koncernu. Według „Sierpnia 80” szczególnym przedmiotem badań powinny być objęte kwestie dotyczące: traktowania przez ArcelorMittal pracowników, „łamania praw pracowniczych oraz naruszania praw i wolności związkowych”.

W dalszej części komunikatu czytamy, że „sposób (nie)prowadzenia rozmów płacowych i łamania Układu Zbiorowego Pracy przez ArcelorMittal Poland jest przykładem buty i arogancji. Dobitnie pokazuje to, jak wielki ponadnarodowy kapitał kolonizuje gałęzie gospodarki państwa, uznając jego obywateli za pozbawionych wszelkich praw niewolników. Na to naszej zgody nie ma!”

Według związkowców postępowanie AMP przeczy ogólnie przyjętym nie tylko zasadom współżycia społecznego i dialogu, ale istotnie wyczerpuje znamiona łamania prawa.

„Koncern swoim postępowaniem łamie swobody związkowe, wprowadzając różnego rodzaju nakazy i zakazy (jak zakazy wstępu dla przedstawicieli związków zawodowych)” – czytamy.

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” zapowiedziała także, że podtrzymuje gotowość pomocy i czynnego udziału w protestach i strajku, o ile takie decyzje podejmą zakładowe organizacje związkowe.

Warto wspomnieć, że w czwartek, 9 marca przed siedzibą dyrekcji ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej odbyła się pikieta związkowców z dąbrowskiego AMP oraz zakładów m.in. w Sosnowcu, Krakowie i Warszawie.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Protest był formą protestu przeciw, jak twierdzą związkowcy, przeciągającym się negocjacjom płacowym. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w AMP porozumienie płacowe na 2017 rok powinno zostać podpisane pod koniec 2016 roku. Postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń związki przedstawiły 12 października, jednak do dziś nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.

Czego domagają się związkowcy? Podwyższenia miesięcznego funduszu wynagrodzeń o 300 zł brutto na każdego pracownika, włączenia do płacy zasadniczej tzw. dodatku układowego wynoszącego 80 zł brutto oraz wypłaty nagrody za 2016 rok w wysokości 2,5 tys. zł brutto dla każdego pracownika.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);