Spółka T-Mobile planuje budowę stacji bazowej i anten na wieży sławkowskiego kościoła parafialnego. Starosta będziński wszczął powstępowanie w tej sprawie.

To drugie podejście inwestora – spółki T-Mobile – do montażu konstrukcji antenowych na wieży zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie i konsekwencja umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy parafią a operatorem telefonii komórkowej.

Inwestor dokonał zmian w projekcie, obniżając zasięg oddziaływania instalacji na otoczenie, po tym jak w 2017 roku do sprawy włączył się urząd. Wówczas, urzędnicy argumentowali, że może być ona niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkową okolicznością była obecność na strychu kościoła chronionego gatunku nietoperza. Urząd zlecił też opracowanie ekspertyzy, z której wynikało, że montaż urządzeń przyniesie zagładę bytującej na wieży kolonii.

W 2017 roku, po ingerencji włodarza miasta, starostwo powiatowe wydało negatywną decyzję w sprawie budowy stacji bazowej na kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie. Starosta odmówił zgody na zatwierdzenie złożonego przez T-MOBILE projektu budowlanego. W uzasadnieniu decyzji podzielone zostały argumenty, przedstawione przez burmistrza Sławkowa.

– Wszczęcie na wniosek inwestora drugiego postępowania pokazuje, że chce on doprowadzić do realizacji swojego przedsięwzięcia. Jedynym rozwiązaniem, by nie dopuścić do montażu anten na wieży kościoła jest wypowiedzenie umowy przez proboszcza parafii. Umowa ma charakter cywilnoprawny, jej stronami są parafia i spółka T-Mobile – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Co istotne, obawy o przebieg realizacji inwestycji i jej skutki były tym bardziej uzasadnione, że w październiku 2013 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Będzinie wszczął postępowanie dotyczące lokalizacji stacji bazowej tego samego operatora w innej części miasta.

Biegły sądowy z zakresu spraw telekomunikacyjnych w zamówionej przez urząd miasta ekspertyzie potwierdził, że stacja ta jest użytkowana niezgodnie z przepisami i określonymi w stosownych dokumentach parametrami.

– W tej sprawie złożone zostało przeze mnie doniesienie do prokuratury, która 27 marca 2017 roku wszczęła na mój wniosek postępowanie w tej sprawie – przypomina Rafał Adamczyk.

Warto wspomnieć, że planowana inwestycja jest efektem podpisania przez proboszcza parafii z operatorem umowy na montaż stacji bazowej na kościelnej wieży. Obecnie, do urzędu miasta wpłynęło zawiadomienie starosty będzińskiego wszczynające postępowanie w sprawie wydania zgody na budowę stacji bazowej i anten na wieży sławkowskiego kościoła parafialnego.

Włodarze Sławkowa nie chcą dopuścić do realizacji zadania, ich stanowisko jest stanowcze. – Poprosimy wojewódzkiego konserwatora zabytków o cofnięcie wydanego w 2016 roku pozwolenia, w związku ze zmianami dokonanymi przez inwestora w projekcie – podkreśla burmistrz. – W ramach trwającego postępowania administracyjnego prowadzonego przez starostwo urząd zgłosi powtórnie wszystkie zastrzeżenia w tej sprawie – dodaje.