Mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego. Dzienna kwota za udzielenie schronienia i zapewnienia wyżywienia osobie, która przekroczyła ukraińską granicę po 24 lutego wynosi 40 zł.

stawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Rozporządzenie Rady Ministrów zawiera wytyczne komu, na jakich zasadach, na jaki czas i ile należy się za udzielenie schronienia i wyżywienia osobie, która po 24 lutego przekroczyła polsko-ukraińską granicę.

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie złożonego do danego urzędu wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać, za zgodą wojewody przedłużone.

Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie. Urząd może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikację będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu. Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania nieprawdziwych informacji.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.