Gmina Siewierz opracowała projekt budżetu na 2022 rok. Będzie on rekordowy, zarówno pod względem planowanych prac, ilości inwestycji, jak i samych funduszy, które zostaną na to wszystko przeznaczone.

Pomimo trudnego dla wszystkich okresu pandemii i jej konsekwencji w gospodarce, sytuacja finansowa gminy Siewierz jest stabilna. Budżet zakłada osiągnięcie w przyszłym roku dochodów w wysokości ponad 82 mln złotych oraz podniesienie wydatków do ponad 91,3 mln zł. Ich planowane części majątkowe wynoszą 29,6 mln zł, co stanowi ponad 32% wszystkich wydatków.

Na uwagę zasługuje fakt, że na wydatki związane z utrzymaniem dróg i organizację transportu oraz komunikacji publicznej w gminie Siewierz w 2022 roku planuje się przeznaczyć prawie 25 mln złotych, z czego na zadania inwestycyjne blisko 21 mln złotych. Są to rekordowe wartości, które obrazują jak ważne są to zadania dla władz. Wśród najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz bieżących zadań planowanych do realizacji w 2022 roku można wymienić:

Siewierz:

 • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz (Piwoń),
 • przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu,
 • budowa studni głębinowej w Siewierzu,
 • budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na skrzyżowaniu ul. Oleśnickiego z ul. Wodną w Siewierzu,
 • zakup biletomatu,
 • poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę, ogólnodostępnego parkingu przy ul. Czarnieckiego w Siewierzu,
 • opracowanie projektu i budowa ul. Chabrowej w Siewierzu,
 • rozbudowa sieci światłowodowej w rejonie parku miejskiego w Siewierzu,
 • remont dachu budynku na ul. Mostowej w Siewierzu,
 • remont dachu budynku na ul. Oleśnickiego w Siewierzu,
 • budowa ogrodzenia nieruchomości gminnej przy ul. Kościuszki w Siewierzu,
 • prace remontowe z budynkach mieszkalnych: ul. Górna w Siewierzu, ul. Warszawska w Siewierzu,
 • opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu przy ul. Bema,
 • zabudowa szamba przy ul. Górnej w Siewierzu,
 • opracowanie dokumentacji projektowej i budowa basenu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Siewierzu,
 • modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu,
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu – etap II – odbudowa tarasu artyleryjskiego po stronie zachodniej,
 • opracowanie projektu i roboty budowlane polegające na rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remontu piwnicy wschodniej Zamku w Siewierzu wraz z przebudową nawierzchni dziedzińca i likwidacją skutków zalewania piwnicy zachodniej,
 • opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni posadzki barbakanu wraz z restauracją, konserwacją, remontem i aranżacją pomieszczeń kazamat pod barbakanem,
 • zakup instrumentów i umundurowania dla orkiestry reprezentacyjnej Gminy Siewierz,
 • remont trybuny stadionu w Siewierzu przy ul. Sportowej 1,
 • opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego w Siewierzu.

Wojkowice Kościelne:

 • opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych,
 • opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z odwodnieniem, trasą rowerową, ciągiem pieszym i pozostałą infrastrukturą,
 • doposażenie pomieszczenia Koła Terenowego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wojkowicach Kościelnych,
 • odszkodowania za grunty zajęte pod drogę w Karsowie,
 • odszkodowania za grunty zajęte pod drogę ul. Zawodzie,
 • prace remontowe z budynku mieszkalnym przy ul. Drogowców w Wojkowicach Kościelnych,
 • zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Wojkowicach Kościelnych,
 • wykonanie projektu i wymiana połaci dachowej oraz modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych,
 • zakup nagłośnienia do remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
 • doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych w urządzenia zabawowe.

Brudzowice:

 • opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzowice,
 • remont pomieszczeń w remizie OSP w Brudzowicach,
 • doposażenie jednostki OSP w Brudzowicach,
 • opracowanie projektu i budowa boiska sportowego przy SP w Brudzowicach,
 • zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Brudzowice,
 • zakup urządzenia do pielęgnacji infrastruktury na boisku sportowym „Niwy”,
 • zakup namiotu ekspresowo składanego i dokupienie kompletów biesiadnych (stoły i ławki) dla sołectwa Brudzowice,
 • zakup i montaż grzejnika w pomieszczeniu przeznaczonym dla Orkiestry Dętej w Brudzowicach,
 • zakup pulpitów chromowanych dla Orkiestry Dętej w Brudzowicach.

Dziewki:

 • projekt i wykonanie odwodnienia ul. Pileckiego i ul. Pasternik w Dziewkach,
 • doposażenie jednostki OSP w Dziewkach,
 • wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Dziewkach (Podrzaże),
 • doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dziewkach,
 • wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziewki,
 • remont boiska sportowego w Dziewkach.

Nowa Wioska:

 • utwardzenie kostką brukową poboczy przy remizie OSP Nowa Wioska.

Żelisławice:

 • budowa drogi dojazdowej do pól w Żelisławicach,
 • budowa odwodnienia dróg w Żelisławicach: ul. Piastów, ul. Ostoi i ul. Goplana,
 • projekt i wykonanie modernizacji systemu grzewczego budynku mieszkalnego w Żelisławicach,
 • zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP w Żelisławicach,
 • wykonanie remontu pomieszczenia kuchennego w remizie OSP w Żelisławicach wraz z doposażeniem kuchni w sprzęt AGD, wyposażeniem meblowym oraz gastronomicznym,
 • wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żelisławicach wraz z dobudową windy.

Podwarpie:

 • budowa placu zabaw oraz siłowni pomiędzy Podwarpiem a Marcinkowem.

Warężyn:

 • wykonanie projektu i przebudowa dachu budynku gminnego w Kuźnicy Warężyńskiej i elewacji wraz z dociepleniem, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości,
 • zagospodarowanie terenu w Kuźnicy Podleśnej na potrzeby miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców.

Gołuchowice:

 • opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz,
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej, obok placu zabaw w Gołuchowicach na działkach nr 79/1,
 • zakup ubrań specjalnych bojowych i sprzętu strażackiego dla OSP Gołuchowice
 • budowa remizy OSP w Gołuchowicach,
 • przekształcenie dawnego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach na Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum opiekuńczo-mieszkalne,
 • zakup elementów stroju ludowego KGW Gołuchowice – kamizelki.

Leśniaki:

 • zakup umundurowania dla druhów strażaków w OSP w Leśniakach,
 • doposażenie świetlicy wiejskiej w Leśniakach,
 • wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw dla dzieci w Leśniakach.

Tuliszów:

 • opracowanie projektów i budowa dróg ul. Radosnej, Gwiezdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszowie,
 • budowa chodnika w Tuliszowie,
 • zakup wyposażenia osobistego strażaków OSP Tuliszów.

Na terenie całej gminy:

 • remonty placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
 • dotacja dla mieszkańców na usuwanie azbestu,
 • dotacja dla mieszkańców na wymianę piecy na ekologiczne,
 • dotacja dla mieszkańców na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminie Siewierz,
 • kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz – projekt realizowany w gminnych placówkach szkolnych,
 • dotacja dla Powiatu Będzińskiego na modernizację dróg powiatowych.