Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Hutnik” w Sosnowcu ul. Gwiezdna 1e ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż.

Przetarg na niżej wymienione mieszkania odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. w Klubie „Bakcyl” przy ul. Koszalińskiej 25 w Sosnowcu w godzinach podanych poniżej:

 1. M – 2 pow. 34,75 m2 piętro VII ul. Gwiezdna 4/20A godz. 9:00
  Wartość rynkowa wynosi 152.700,00 zł
  Wadium w wysokości 15.270,00 zł
 2. M – 2 pow. 22,50 m2 piętro VII ul. Gwiezdna 4c/103 A godz. 10:00
  Wartość rynkowa wynosi 100.160,00 zł
  Wadium w wysokości 10.016,00 zł
 3. M – 2 pow. 25,40 m2 piętro VII ul. Gwiezdna 6 b/78A godz. 11:00
  Wartość rynkowa wynosi 113.070,00 zł
  Wadium w wysokości 11.307,00 zł
 4. M – 2 pow. 31,85 m2 piętro VII ul. Gwiezdna 6 /20A godz. 12:00
  Wartość rynkowa wynosi 139.950,00 zł
  Wadium w wysokości 13.995,00 zł.

Przystępujący do przetargu nieograniczonego zobowiązani są do złożenia w siedzibie

Spółdzielni w dniu 25.10.2021 r. w godz. od 10:00 do 15:00 n/w dokumentów:
● dowód wpłaty wadium i kosztów manipulacyjnych w wysokości 100,00 zł,
● pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania,
● oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.

Mieszkania można oglądać w dniach 14.10.2021 r. i 20.10.2021 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny w Administracji Osiedla:

32/363 45 44 lub 32/363 45 33.

Wadium wynoszące 10% wartości ceny wywoławczej oraz koszty manipulacyjne tj. 100,00 zł powinny znaleźć się na rachunku bankowym Spółdzielni do dnia 25.10.2021 r. Numer konta: ING Bank Śląski 03 1050 1142 1000 0090 3129 4375.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo wycofania każdego lokalu mieszkalnego z przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Regulamin przetargu znajduje się w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu
32/363-45-62 lub 32/363-45-68.
UWAGA!
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników przetargu podczas jego trwania w pomieszczeniu może przebywać tylko po 1 osobie licytującej bez osób towarzyszących.
W pomieszczeniu zostanie zachowany dystans społeczny. Każdy uczestnik przetargu musi posiadać maseczkę i rękawiczki oraz musi wypełnić oświadczenie odnośnie stanu zdrowia dotyczące Covid 19.