W czwartek, 1 lutego rusza nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Czeladzi. Mimo, że do nowego roku szkolnego pozostało jeszcze sporo czasu, rodzice już teraz planują przyszłość swoich dzieci.

1 lutego rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń o przyjęcie dzieci 7-letnich (urodzonych w 2011 roku) do I klasy szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja potrwa do 15 marca 2018 roku w poszczególnych szkołach.

Druki zgłoszeń o przyjęcie są dostępne w szkołach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 21 marca.

Po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 22-26 marca, listy kandydatów przyjętych zamieszkałych w obwodzie komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podadzą do publicznej wiadomości 28 marca 2018 r.

Przyjęcie do klasy dzieci 7-letnich spoza obwodu szkoły

Dzieci 7-letnie zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej wybranej szkoły podstawowej po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru

Głównym kryterium podczas naboru jest kwestia zamieszkania w obwodzie. Dodatkowo punktowane będzie fakt, iż rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole (20 pkt.), najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy (10 pkt.) oraz miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły (5 pkt.).

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci spoza obwodu do I klasy szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 29 marca do 9 kwietnia w poszczególnych szkołach. Po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 18-25 kwietnia, listy kandydatów przyjętych spoza obwodu komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podadzą do publicznej wiadomości 27 kwietnia.

Przyjęcie do klasy pierwszej dzieci 6-letnich

Dyrektor szkoły podstawowej na podstawie wniosku rodziców przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (urodzone w roku 2012), zamieszkałe w obwodzie lub spoza obwodu po spełnieniu dwóch kryteriów. Po pierwsze, dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Po drugie, posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.