Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu z siedzibą przy ulicy Partyzantów 10a, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych.

Wykaz lokali użytkowych wraz z podaniem adresu, powierzchni użytkowej, wyposażenia technicznego lokalu oraz wysokości stawki wywoławczej netto/m2 znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu i na stronie www.mzzl.pl.

Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2021 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, przy ul. Partyzantów 10a. Oferty wraz z dokumentami rejestrowymi, oświadczeniem o nieposiadaniu zadłużenia względem Gminy Sosnowiec, potwierdzeniem wpłaty wadium oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nie otwierać – oferta najmu na lokal użytkowy/garaż” w Kancelarii Zakładu pok. nr 4 do 29 listopada 2021 r. do godziny 17:00.

Wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu ustalonego według stawki wywoławczej (bez podatku VAT) należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

Lokale użytkowe wystawione do przetargu można oglądać w terminie od 22 listopada 2021 roku do 29 listopada 2021 roku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a także druk oferty przetargowej, oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia względem gminy Sosnowiec oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie Zakładu, w Biurze Najmów Lokali, budynek C, pok. 40 oraz na stronie www.mzzl.pl

Kryterium wyboru ofert stanowi wysokość stawki netto za m² powierzchni lokalu użytkowego. Oferent, którego oferta wygrała przetarg, ma obowiązek zawrzeć umowę najmu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, pod rygorem utraty wadium. Termin związania ofertą wynosi 3 miesiące. Dyrektor Zakładu może unieważnić przetarg w części lub w całości bez podania przyczyny.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu posiada w swojej ofercie również lokale użytkowe oraz garaże do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, których wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu oraz na stronie internetowej.