Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie oraz przyjaciół lub sąsiadów, którzy pomogą ci je zrealizować? Skorzystaj z możliwości, jakie daje inicjatywa lokalna.

Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy Zawiercia mogą mieć realny wpływ na zmianę najbliższego środowiska, a samorząd może w ten sposób wspomagać aktywizowanie i integrację lokalnej społeczności.

W ramach inicjatywy lokalnej można uzyskać od miasta wsparcie na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność charytatywną, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocję i organizację wolontariatu, edukację, oświatę i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochronę przyrody, w tym zieleni miejskiej, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz rewitalizację.

Wnioski można składać od 1 września do 31 października. Pytania związane z inicjatywą lokalną należy zgłaszać do pracowników Centrum Organizacji Pozarządowych (mail: cop@zawiercie.eu lub tel. 32 494 13 82).