Do wtorku, 16 czerwca wyborcy mogą zgłosić osobiście w urzędzie gminy lub online chęć głosowania korespondencyjnego. Później będą mogły to zrobić jedynie osoby objęte kwarantanną.

28 czerwca odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca będzie miał możliwość głosowania w lokalu wyborczym w wybranym obwodzie głosowania, za pośrednictwem pełnomocnika oraz korespondencyjnie. Aby skorzystać z tej formy trzeba zgłosić taki zamiar z wyprzedzeniem.

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 roku.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju może w naszym imieniu złożyć także upoważniona osoba (upoważnienie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem). Wyborcy, którzy wybiorą tę opcję głosowania muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i kilkunastominutowe kolejki pod odbiór formularza.

Urząd Miejski w Sosnowcu - fot. MC
Urząd Miejski w Sosnowcu – fot. MC

Warto podkreślić, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju, jak i za granicą, dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Jeżeli chcemy zagłosować poza miejscem swojego zameldowania musimy dopisać się do spisu wyborców w wybranej przez nas miejscowości przed 23 czerwca. Trzy dni więcej mamy na pobranie z naszego urzędu gminy zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym lokalu na terenie całego kraju.

Doręczenie pakietu wyborczego

Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast, wyborca przebywający w kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych otrzyma pakiet nie później niż do dnia 26 czerwca.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub upoważnionego pracownika. Trafią one bezpośrednio do skrzynki pocztowej. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcja głosowania korespondencyjnego. Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, PESEL oraz własnoręczny podpis. Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą: zaklejoną kopertę z kartą do głosowania, wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Kto nie może głosować w wyborach korespondencyjnych?

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy: umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu, umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz wyborcy którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.