– Stan techniczny wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskiej hucie zagraża zdrowiu i życiu pracowników. W czerwcu miał miejsce poważny wybuch jednej z instalacji. Niestety problem jest bagatelizowany przez zarząd i dyrekcję – alarmują związki zawodowe w ArcelorMittal Poland.

W środę, 4 lipca związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland przyjęły wspólne stanowisko, w którym zażądały od pracodawcy podjęcia zdecydowanych działań w związku z powtarzającymi się awariami wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskiej hucie.

Wyraża ogromne zaniepokojenie z powodu powtarzających się awarii wielkiego pieca nr 3, w skutkach bardzo groźnych dla zdrowia i życia wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie ArcelorMittal Poland oraz mieszkańców okolicznych miast i miejscowości. Ostatnia awaria, która zaistniała 26 czerwca 2018 roku i spowodowała wyciek do atmosfery gazu wielkopiecowego, zawierającego śmiertelny tlenek węgla, wyniknęła przede wszystkim ze złego stanu technicznego, instalacji technologicznych, braku okresowych przeglądów i właściwego nadzoru nad ich stanem ze względu na ciągłe obniżanie zatrudnienia, zwłaszcza w obszarze utrzymania stanowisk ruchu, a także z powodu nieustannego zmniejszania nakładów na remonty. Na fatalny stan techniczny instalacji i urządzeń technologicznych oraz na zbyt niski poziom zatrudnienia w tych obszarach związku zawodowe zwracały uwagę wielokrotnie, a także dozór i kadra kierownicza, m.in. w trakcie spotkań załogowych. Niestety jak widać wszystkie ostrzeżenia zostały zlekceważone przez zarząd i dyrekcję ArcelorMittal Poland. ” – czytamy w komunikacie.

– Zakładowe organizacje związkowe żądają przedstawienia przez zarząd i dyrekcję szczegółowego programu działania trwałej poprawy stanu technicznego instalacji i urządzeń technologicznych, ograniczającego do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia awarii stwarzających zagrożenia dla pracowników i otoczenia oraz opracowania – w porozumieniu ze związkami zawodowymi – i wdrożenia odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Żądamy również niezwłocznego uzupełnienia zatrudnienia, co najmniej do poziomu pozwalającego na okresowe przeglądy stanu technicznego instalacji i urządzeń technologicznych oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy – apelują związkowcy.

Warto wspomnieć, że w dąbrowskiej hucie funkcjonują dwa piece, od lat mówiono o potrzebie generalnego remontu jednego z nich. Obecnie planowany jest remont pieca nr 2. – Zamiast kapitalnego remontu, przeprowadzona zostanie jedynie częściowa modernizacja tego pieca, która przedłuży jego żywotność o 3-5 lat. Sytuacja, która ma miejsce obecnie w naszym zakładzie – chodzi o stan zarówno pieca nr 2, jak i pieca numer 3 jest wynikiem polityki oszczędzania na wszystkim. Związki zawodowe ostrzegały przed takim postępowaniem od wielu lat, niestety bagatelizowano to i dzisiaj mamy tego efekty – komentuje Jerzy Goiński z Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej.

Dawna Huta Katowice zatrudnia 4 tys. osób. Obecnie pracują tu dwa wielkie piece, trzy konwertory tlenowe i dwie walcownie.

Doniesieniem związkowców zaprzeczył ArcelorMittal Poland. „Nie jest prawdą, że 21 czerwca doszło do wybuchu na wielkim piecu nr 3. Tego dnia miała miejsce awaria, o której ArcelorMittal Poland rzetelnie poinformował wszystkie wymagane prawem instytucje oraz – z własnej inicjatywy – miejskie centrum alarmowe w Dąbrowie Górniczej.Dąbrowska huta posiada wszystkie niezbędne procedury oraz instrukcje opracowane na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej. W dniu zdarzenia postępowaliśmy zgodnie z zapisami tych procedur. Niezwłocznie podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu zatrzymania wielkiego pieca dla bezpieczeństwa pracowników i instalacji. Bezpiecznie zatrzymaliśmy wielki piec nr 3. Od momentu zdarzenia do chwili zatrzymania jednostki teren zabezpieczali wezwani na miejsce ratownicy gazowi i zakładowa straż pożarna, którzy prowadzili stały monitoring stężenia gazów na terenie zakładu oraz poza nim. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany” – czytamy w przesłanym komunikacie.