Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej radni przyjęli przedstawiony przez prezydenta Marcina Bazylaka budżet na 2021 rok.

16 grudnia dąbrowscy radni przyjęli budżet na 2021 rok. Przewiduje on dochody miasta na poziomie 935,4 mln zł oraz wydatki w wysokości 905,3 mln zł, z czego 142 mln zł na inwestycje.

W przyjętej uchwale budżetowej wpływy zostały zaplanowane z tytułu podatków i opłat lokalnych – 251 mln stanowiące 26,8 proc. wszystkich dochodów, podatków PIT i CIT – 208,5 mln zł (22,3 proc.), dotacji celowych – 176,2 mln zł (18,8 proc.), subwencji – 162,5 mln zł (17,4 proc.), środków z Unii Europejskiej – 72,7 mln zł (7,8 proc.) oraz pozostałych źródeł dochodów – 64,5 mln zł (6,9 proc).

Najwięcej na oświatę i wychowanie

Największa część przyszłorocznych wydatków będzie przeznaczona na obszar oświaty i wychowania obejmujący m.in. bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Będzie to aż 261,1 mln zł stanowiące 28,8 proc. całości budżetu.

Na politykę społeczną, obejmującą m.in. świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i środki na program „500+”, przeznaczone zostanie 192,2 mln zł, które stanowią 21,2 proc. budżetu miasta.

Trzecim obszarem pod względem wydatków jest obszar gospodarki komunalnej, na który przeznaczone zostanie 159 mln zł, czyli 17,6 proc. przyszłorocznego budżetu. Obszar ten swoim zakresem obejmuje m.in. bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, oczyszczanie miasta, dopłaty do wody czy dopłaty do wymiany pieców.

Na transport i łączność, na który przeznaczone zostanie 13,1 proc. wydatków, czyli 118,6 mln zł. W ramach tych środków finansowany jest m.in. transport publiczny, a także remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe.

Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

142 mln zł na inwestycje

142 mln zł spośród wszystkich przyszłorocznych wydatków to nakłady, jakie zostaną przeznaczone na inwestycje. Najważniejsze z nich to m.in. przebudowa układów drogowych i budowa tuneli pod torami przy dworcach w centrum miasta i w Gołonogu, modernizacja linii tramwajowej od Gołonoga do granicy z Będzinem oraz głównej osi komunikacyjnej miasta, termomodernizacja przedszkoli nr 9, 14 i 39, remont ul. Letniej na odcinku od Parku Zielona do wiaduktu kolejowego, a także budowa kanalizacji w ul. Strzemieszyckiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Szklanych Domów.

Przedłożony przez prezydenta miasta projekt budżetu został przeanalizowany przez wszystkie komisje Rady Miejskiej. W trakcie posiedzeń komisji radni mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań, a pani skarbnik udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Poskutkowało to pozytywnym zaopiniowaniem projektu przez wszystkie komisje rady. Z pewnością pod wieloma względami będzie to budżet szczególny i tak, jak w tym roku, będzie on wymagał od prezydenta i nas radnych dużej elastyczności i podejmowania odpowiedzialnych decyzji również w trakcie roku – mówił podczas obrad radny Robert Kazimirski, przewodniczący komisji budżetowej Rady Miejskiej.

Jak zagłosowali radni?

W głosowaniu brało udział 23 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 18, a 5 było przeciw. – Dziękuję za przyjęcie budżetu na przyszły rok, za wszystkie słowa wsparcia oraz przede wszystkim za Państwa zaangażowanie w to, co robimy w naszym mieście. Tylko dzięki wspólnej pracy możemy zaoferować naszym mieszkańcom dobry scenariusz dla Dąbrowy Górniczej – podsumował prezydent Marcin Bazylak.