Wprowadzono zmienioną organizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Kusocińskiego i DK 1 w Dąbrowie Górniczej. Zmiany wynikają z uwagi na przebudowę DK 1 do parametrów drogi ekspresowej.

Wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kusocińskiego i DK 1. Przejazd ulicą Kusocińskiego przez DK 1 został zamknięty (z wyjątkiem autobusów i pojazdów budowy). DK 1 w tym rejonie zostanie zawężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.

Droga zostaje zamknięta z uwagi na przebudowę DK 1 do parametrów drogi ekspresowej. Nad DK 1 zostanie wybudowana kładka dla pieszych. Wykonawcą inwestycji, prowadzonej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest Budimex.

Wykonawca w ramach inwestycji będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria.

W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Firma zobowiązała się do przeprowadzenia prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, którą podpisano 11 września 2020 r. Do okresu realizacji robót nie wlicza się sezonów zimowych. Czas projektowania nie jest objęty tym wyłączeniem. Uwzględniając te terminy, GDDKiA przyjmuje, że droga będzie gotowa do listopada 2023 r. Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.