Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łazach od 1 sierpnia zacznie obowiązywać nowa, wyższa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. ile zapłacą mieszkańcy?

30 czerwca zakończyła się umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie Łazy, która obowiązywała od 1 lipca 2017 r. Przez 3 lata mieszkańcy płacili 12,5 zł od osoby. W tym czasie umowa gwarantowała niezmienną stawkę, podczas gdy w większości gmin podpisywano umowy gwarantujące tylko przez okres jednego roku. Skutkowało to systematycznym wzrostem cen w tych gminach. Od roku 2018 zaobserwować można było stały wzrost stawki za odbiór odpadów sięgający nawet 30 zł.

Nowa stawka za wywóz śmieci

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2020 r. zatwierdzono wysokość nowej stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych na kwotę 25 zł/osoba oraz 50 zł/osoba w przypadku braku prowadzenia obowiązkowej segregacji.

Ponadto, radni podjęli uchwałę wprowadzającą ulgę w wysokości 2 zł/osoba dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych posiadających kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady. Aby skorzystać ze zniżki należy wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która mówi że system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. Często mieszkańcy obarczają gminę odpowiedzialnością za wysokość opłat, co jest nieprawdą.

Od 1 lipca 2013 roku ustawodawca narzucił gminom obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: przeprowadzenie przetargu, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) oraz edukację ekologiczną.

Realizacja wyżej wymienionych zadań obliguje samorządy również do obsługi administracyjnej systemu m.in. zbieranie deklaracji, przeprowadzanie kontroli, windykację, przyjmowanie uwag mieszkańców, przyjmowanie i rozliczanie wpłat, składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przyjmowani i weryfikowania sprawozdań od firmy odbierającej odpady.

Dlaczego rosną opłaty za odbiór śmieci?

Radykalny wzrost stawek wynika z nałożenia na siebie wielu niekorzystnych czynników. Są nimi przede wszystkim rosnące koszty w zakładach przetwarzania odpadów, na które składają się m.in. wzrost płacy minimalnej, wyższe ceny paliw i energii elektrycznej, wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów, konieczność zwiększenia poziomu odzysku odpadów do 50 proc. w 2020 roku, wzrost opłaty za składowanie odpadów (Opłata Marszałkowska ) do 270 zł w 2020 roku, spadek cen i popytu na surowce wtórne i brak odpowiedniej liczby instalacji do zagospodarowania odpadów czy wprowadzenie przez ustawodawcę systemu Bazy Danych Odpadowych (BDO)

Wymienione powyżej czynniki skutkują wzrostem kosztów działalności firm, co w efekcie ma duży wpływ na wysokość stawek śmieciowych.

„Śmieciowy” problem

Z dniem 30 czerwca 2020 r. zakończyła się umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z firmą Alba MPGK. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości odbioru odpadów samorząd Łaz już w styczniu ogłosił przetarg na kolejne 3 lata.

Przetarg został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Nieprzewidywalność wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a co za tym idzie brak możliwości oszacowania stawki w perspektywie trzyletniej spowodowały brak zainteresowania przetargiem.

Gmina Łazy przeprowadziła drugie postępowanie przetargowe zmieniając czas trwania umowy na okres jednego roku. Wpłynęły dwie oferty: pierwsza na kwotę 4 884 891 zł, druga 7 129 728 zł. Wybierając najniższą ofertę stawka na mieszkańca wyniosłaby 30 zł. Uznając, że stawka jest nie do przyjęcia ponownie unieważniono przetarg.

Ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe. Ostatecznie, po przeliczeniu kosztów podjęto decyzję o wyborze oferty firmy FCC Polska, która zaoferowała kwotę 3 928 068 zł jako najkorzystniejszą.

Niestety, w związku ze złożeniem odwołania przez firmę Alba MPGK, drugiej firmy biorącej udział w przetargu, do Krajowej Izby Odwoławczej Gmina Łazy do czasu rozstrzygnięcia prowadzonego w KIO postępowania nie ma możliwości podpisania rocznej umowy z wybraną firmą. Celem zapewnienia ciągłości odbioru odpadów od 1 lipca realizowana jest obecnie umowa z wolnej ręki z firmą FCC Polska.