echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej nie będzie zwolnień do 2021 roku. Związki zawodowe i zarząd JSW Koks podpisały pakiet gwarancji socjalnych dla pracowników spółki.

Po blisko dwóch latach negocjacji zarząd JSW Koks porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie pakietu socjalnego dla pracowników. W podpisanym dokumencie pracodawca zobowiązał się, że do 20 lipca 2021 roku w spółce nie będzie zwolnień.

Do tej pory w spółce obowiązywał podobny pakiet, jednak obejmował on tylko tę część pracowników Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu, którzy zostali zatrudnieni w tym zakładzie przed 20 lipca 2011 roku. Nie objął natomiast osób zatrudnionych później oraz załogi Koksowni Przyjaźń, która wraz z zabrzańskim kombinatem w 2014 roku weszła w skład spółki JSW Koks. Teraz, jak podaje śląsko-dąbrowska Solidarność, gwarancje zatrudnienia obejmują całą załogę spółki JSW Koks, w tym 1600 zatrudnionych w dąbrowskiej Koksowni Przyjaźń.

– W zabrzańskim zakładzie pakiet gwarancji socjalnych obowiązywał już od pięciu lat, ale obejmował tylko pracowników zatrudnionych przed lipcem 2011 roku. Z kolei w Koksowni Przyjaźń takiego pakietu nigdy nie było. W praktyce wyglądało to więc tak, że w tej samej spółce cześć pracowników miała ochronę przed ewentualnymi zwolnieniami, a pozostali byli jej pozbawieni. Dążyliśmy do tego, aby gwarancjami socjalnymi objąć całą załogę. Negocjacje prowadziliśmy od 2014 roku. To były trudne rozmowy, ale zakończyły się wypracowaniem wspólnego stanowiska, które satysfakcjonuje obydwie strony – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący Solidarności w JSW Koks.

Zarząd spółki zobowiązał się między innymi, że do 20 lipca 2021 roku nie będzie wypowiadał umów o pracę ani przeprowadzał zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn nieleżących po stronie pracowników.

– W przypadku złamania przez zarząd tego zobowiązania pracownikowi będzie wypłacana odprawa w wysokości 15-krotnej pensji, liczonej jak ekwiwalent za urlop – dodaje Zenon Fiuk.

W dokumencie, który został podpisany 29 listopada, pracodawca zastrzegł sobie jednak prawo do wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika, a także w przypadku osób, które nabędą uprawnienia emerytalne. Zarząd spółki może również zmienić warunki pracy i płacy w przypadku wprowadzenia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);