Podczas środowej sesji Rady Miejskiej udzielono absolutorium prezydentowi miasta. Oznacza to, że radni pozytywnie ocenili wykonanie zeszłorocznego budżetu. Jednak nie wszyscy podzielają to zdanie.

24 maja, podczas środowej sesji Rada Miasta, prezydent Dąbrowy Górniczej otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, postanowili przyznać absolutorium prezydentowi. Za tą decyzją zagłosowało 15 radnych, 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że dochody miasta w 2016 roku wyniosły blisko 698 mln złotych, wydatki ukształtowały się na poziomie ponad 676 mln złotych, przeliczeniu na mieszkańca daje to 361,3 zł. Największe nakłady finansowe zostały przeznaczone na oświatę, edukację i wychowanie (35 proc. wydatków), pomoc społeczną (14, 7 proc.) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a także transport i łączność (po ok. 12 proc.)

Do najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji należy m.in. kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa (16 mln zł), budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy (ponad 4,2 mln zł), modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED (ponad 4,1 mln zł) oraz termomodernizacje placówek oświatowych (ok. 27 mln zł).