Rozpoczął się projekt Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii adresowany do seniorów. Celem Metropolitalnej Inicjatywy Senioralnej (MIS) jest wsparcie dla opracowania usług, które wpłyną na poprawę jakości życia osób starszych.

Zgłaszanym pomysłem może być każda inicjatywa skierowana od seniorów i dla seniorów. Metropolia szuka pomysłów na tzw. „projekty miękkie”, jak np. wizyty studyjne, warsztaty, spotkania oraz inne przedsięwzięcia.

Pomysły mogą dotyczyć takich obszarów, jak transport i przestrzeń, wolontariat, zatrudnienie i doradztwo, obywatelskość i decydowanie, a także wiedza i nauka. Są to obszary tematyczne, którymi zajmuje się powołany w 2019 roku Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej. W jego skład wchodzą przedstawiciele seniorów, miast i gmin GZM, organizacji pozarządowych oraz świata nauki.

– Udział osób starszych w strukturze demograficznej kraju stale się powiększa, dlatego tak ważne jest, aby działania na rzecz seniorów były jednym z priorytetów naszych działań. Liczymy, że dzięki Metropolitalnej Inicjatywie Senioralnej uda nam się wypracować projekty ponadlokalne, które pobudzą aktywność osób starszych, poprawią ich mobilność i szeroko rozumianą jakość życia – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

Założenia MIS zostały wypracowane w ramach prac zespołu i są jedną z usług adresowanych do starszych mieszkańców metropolii. Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji merytorycznej koordynatorów projektu. Projekt przewiduje realizację przez GZM dwóch inicjatyw o charakterze ponadlokalnym. Wsparciem przy ocenie projektów mogą także służyć członkowie Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej.

– Przy ocenie pomysłów będą brane pod uwagę takie kryteria, jak unikalność i wyjątkowość, szacunkowy koszt i czas potrzebny na realizację projektu, a także spójność z programem działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 – tłumaczy Katarzyna Miazio z Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, będącego koordynatorem projektu MIS.

Zgłoszenia mogą przesyłać mieszkańcy powyżej 60. roku życia, organizacje pozarządowe, rady seniorów i Uniwersytety Trzeciego Wieku z obszaru GZM. Pomysły można przesyłać na dedykowanych formularzach do 30 października 2020 r. Lista inicjatyw, które otrzymają rekomendacje, zostanie opublikowana do 31 grudnia 2020 r. Autorzy wyróżnionych zgłoszeń otrzymają specjalne wyróżnienia i nagrody rzeczowe.