Przed samorządami miast Zagłębia Dąbrowskiego trudne zadanie. Muszą przygotować i wdrożyć zmiany w sieci szkół związanych z nową reformę edukacji, w której najważniejsi powinni być uczniowie. Czy tak jest w tym przypadku? Co czeka uczniów w roku szkolnych 2017/2018?

BĘDZIN

Projekt dostosowania sieci prowadzonych przez miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zakłada włączenie od 1 września 2017 roku samodzielnego Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana przy ul. Sportowej nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 10 z siedzibą przy ul. Sportowej 2 oraz włączenie 4 gimnazjów w miejskich zespołach szkół do szkół podstawowych (Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego, Gimnazjum nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego i Gimnazjum nr 6 do Szkoły Podstawowej nr 9.

Zmiany zakładają także funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi w dwóch budynkach: przy ul. Sportowej 2 (siedziba szkoły) i przy ul. Sportowej 1 (budynek nr 2) oraz funkcjonowanie samodzielnego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Ponadto funkcjonujące obecnie w mieście 6-letnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w szkoły 8-letnie. W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku obowiązywać będą dotychczasowe obwody szkół podstawowych i gimnazjów. Korekty granic obwodów wprowadzone zostaną od 1 września 2019 roku. Wówczas miasto przewiduje włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 – Ignacego Krasickiego i Nadbrzeżnej, do obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 włączenie z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 – części ulicy Wspólnej od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 18, do obwodu Szkoły Podstawowej nr 13 włączenie z obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 bloków przy ul. 9 Maja 1, 1a, 3 i 5.

– Miasto Będzin nie uwzględniło w budżecie dodatkowych środków na wdrożenie zmian w ustroju szkolnym. Od wielu lat przeznaczamy znaczne środki na inwestycje oświatowe oraz na bieżące funkcjonowanie szkół – podkreśla Kinga Wesołowska Bodzek, rzecznik prasowy będzińskiego magistratu.

Szacunkowy koszt skutków wdrożenia reformy w Będzinie wynosi ok. 1 milion złotych. Miasto wystąpi do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uzupełnienie środków na doposażenie szkół podstawowych oraz pokrycie kosztów wynikających z wdrażanych przez rząd zmian.

Od wielu lat przeznaczamy znaczne środki na inwestycje oświatowe oraz na bieżące funkcjonowanie szkół. Subwencja oświatowa przyznawana przez państwo wystarczy jedynie na ok. 70% wydatków bieżących – dodaje Kinga Wesołowska.

CZELADŹ

Na lutowej sesji Rady Miejskiej w Czeladzi dyskutowano o reformie oświaty. Radni po długiej dyskusji przyjęli nową sieć szkół podstawowych.

– Mimo krytycznego spojrzenia na obecną reformę oświaty, staraliśmy się tak ją przeprowadzić, żeby wzbudzała jak najmniej kontrowersji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Udało nam się to zrobić, choć nie bez strat – przekazał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

O jakich stratach wspomina burmistrz Czeladzi? Największą stratą, oprócz dwuletniego wygaszania gimnazjów, jest całkowita likwidacja, jako szkoły, Gimnazjum Nr 2 na ul. Katowickiej. – Trzeba jednak uczciwie przyznać, że oprócz reformy, znaczącym powodem likwidacji tej placówki jest niż demograficzny, po prostu w rejonie tej szkoły brak jest dzieci – podkreśla Zbigniew Szaleniec.

Co z pozostałymi placówkami? Gimnazjum Nr 1 na ul. Szkolnej płynnie zamieni się w Szkołę Podstawową Nr 2, a Gimnazjum Nr 3 na Piaskach stanie się Szkołą Podstawową Nr 5. Bez zmian szkołami podstawowymi zostaną SP3 na os. Piłsudskiego i SP7 na Piaskach.

Największym naszym sukcesem tworzenia nowego systemu szkolnego jest to, że wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi wygaszanych gimnazjów znajdą pracę w szkołach podstawowych. Niestety nie obędzie się bez kosztów, bo nowe podstawówki muszą być doposażone w nowe pracownie przedmiotowe i sprzęt – wyjaśnia burmistrz

DĄBROWA GÓRNICZA

Zmianami związanymi z reformą oświaty, wprowadzaną przez obecny rząd, zajmowali się również dąbrowscy radni w czasie niedawnej sesji Rady Miasta. Projekt uchwały przygotowany przez wydział oświaty nie uzyskał poparcia całej rady. Przeciw głosowali radni PiS.

– Zaproponowane przez wydział oświaty zmiany, dotyczące szkolnictwa w Dąbrowie, w naszej opinii nie są zgodne z wytycznymi ustawy o prawie oświatowym. Dlatego też ten projekt nie zyskał naszego poparcia – komentuje radny Mateusz Stępień.

Korekcie ulegną obwody 2 spośród 23 szkół podstawowych funkcjonujących dzisiaj na terenie Dąbrowy Górniczej oraz w 4 szkołach podstawowych zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w dwóch budynkach.

Największa zmiany dotyczą dzielnicy Ząbkowice, gdzie poza włączeniem Gimnazjum nr 9 do Szkoły Podstawowej nr 31 nastąpi konieczność weryfikacji granic obwodów zarówno Szkoły Podstawowej nr 31 jak i Szkoły Podstawowej nr 21.

W dotychczasowym budynku SP31 będą funkcjonowały klasy I-IV i tak jak do tej pory 3 oddziały przedszkolne, a w dotychczasowym budynku Gimnazjum nr 9, poza wygaszanymi klasami gimnazjum, klasy V-VIII. Ponadto do szkół podstawowych zostaną włączone Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 10.

W przypadków zespołów szkół, w których funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum, 1 września 2017 roku z mocy prawa staną się one ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Ponadto, ze względu ma to, że w Zespole Szkół nr 4 na Łęknicach działa również przedszkole od 1 września tego roku będzie on funkcjonował jako Zespół Szkolno-Przedszkolny. Gimnazjum z oddziałami sportowymi będzie funkcjonowało w strukturze zespołu, aż do ukończenia edukacji przez ostatnie roczniki.

– Przygotowując projekt sieci szkół zgodnie z wymogami nowego prawa oświatowego, staraliśmy się tak zmodyfikować granice obwodów szkolnych, aby uniknąć prowadzenia zajęć w systemie zmianowym. Jednak po konsultacjach z rodzicami, zdecydowaliśmy się zachować niemal wszystkie dotychczasowe obwody bez zmian – mówi wiceprezydent Iwona Krupa.

Kwestia ta dotyczyła głównie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. Zgodnie z pierwotną propozycją obwód SP12 zostałby pomniejszony na rzecz Szkoły Podstawowej nr 13 znajdującej się na Osiedlu Manhattan oraz Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Piłsudskiego na Osiedlu Cedlera. Jednak podczas konsultacji, rodzice zdecydowali, że wolą aby ich dzieci uczyły się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 nawet jeśli wiązało się to będzie z prowadzeniem zajęć w systemie w 2 lub nawet 3 zmianowym.

JAWORZNO

Po przeprowadzonych konsultacjach i seriach spotkań z udziałem radnych, dyrektorami jaworznickich szkół oraz przedstawicielami oświatowych związków zawodowych, podjęto decyzje dotyczące wdrożenia reformy edukacji w mieście.

Zgodnie z założeniami reformy, funkcjonujące aktualnie w Jaworznie gimnazja zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. Nadchodzące zmiany oznaczają, że w roku szkolnym 2017/2018 obecni uczniowie klasy VI szkół podstawowych pozostaną w tych szkołach jako uczniowie klasy VII, a gimnazja nie będą już dokonywać rekrutacji do klas pierwszych.

Na sesji, która odbędzie się 28 lutego br., Rada Miejska ustali w formie uchwały, m.in. plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów. Podjęte uchwały zostaną przekazane do zaopiniowania przez Śląskiego Kuratora Oświaty, którego opinia jest wiążąca dla propozycji sieci szkół. Uchwały do zaopiniowania otrzymają również oświatowe związki zawodowe.

– Prowadzone przez gminę działania mają zracjonalizować sieć w największym możliwym stopniu. Zgodnie z tym co na ostatniej sesji Rady Miejskiej mówił prezydent Paweł Silbert chcemy, żeby odbyło się to spokojnie, bez nerwów oraz bez uszczerbku dla pracowników i edukacji dzieci. Ważny jest również fakt, że wszystkie budynki, które dzisiaj pełnią funkcje oświatowe dalej będą ją nadal pełnić – podkreśla Katarzyna Florek z Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

SOSNOWIEC

Zacięta walka społeczności szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Roździeńskiego przyniosła pozytywne skutki. Po wielu spotkaniach, debatach i pismach, sosnowieccy radni przegłosowali uchwałę dotyczącą pozostania placówki w obecnej lokalizacji.

– Ostatecznie I LO im. Walentego Roździeńskiego zostaje na swoim miejscu, a więc przy ulicy Staszica. Nie zmieni się także lokalizacja VI LO im. Janusza Korczaka, SP 16 i 39 – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Budynek Gimnazjum nr 9 przy ul. Kalagi, do którego władze miasta chciały przenieść I LO, zostanie przeznaczone na nowe IX Liceum Ogólnokształcące. – Chcemy uruchomić nowe liceum w doskonale wyposażonym budynku Gimnazjum nr 9 przy Kalagi. Zależy nam, aby przyciągnąć młodzież z Zagórza czy też Niwki, która wybiera szkoły w innych miastach. Chcemy uratować miejsca pracy i wykorzystać szansę, choćby podwójnych roczników, które się pojawią – podkreśla Chęciński.

Ponadto radni podjęli decyzje, które dotyczą zmian w systemie oświaty, a które są wynikiem reformy edukacji i likwidacji gimnazjów. Zdecydowano m.in. o przekształceniu Zespołów Szkół Ogólnokształcących funkcjonujących obecnie w systemie 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum w 8-letnie szkoły podstawowe.

Nie zabrakło także decyzji związanych z zagospodarowaniem części budynków po wygaszanych gimnazjach. Na ich mocy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 będą korzystać z budynku Gimnazjum nr 1, a Szkoła Podstawowa nr 6 z budynku znajdującego się nieopodal budynku Gimnazjum nr 16. Natomiast w budynku Gimnazjum nr 7 powstanie nowa Szkoła Podstawowa nr 47.